Publicerad 14 september 2021

De allra flesta är nöjda med sjukhusvården

Under våren 2021 genomfördes Nationell patientenkät inom sjukhusvården. Resultaten visar att patienterna i stor utsträckning varit nöjda.

155 000 personer har delat med sig av sina erfarenheter av den vård de fått på något av Sveriges sjukhus. Majoriteten av patienterna, drygt 90 procent, har goda upplevelser av sina besök eller sjukhusvistelser, och anger att de fått ett bra bemötande av vårdpersonalen. Detta trots ett hårt tryck på vården under pandemin.

Samtliga undersökningsområden har förbättrats jämfört med föregående nationella undersökning som gjordes 2018, även om det finns regionala skillnader. Det gäller både besök i öppenvården och inskrivningar i slutenvården.

− Under pandemin har sjukvården och vårdens medarbetare haft ett högt tryck och trots det så är de allra flesta patienterna nöjda med den vård och det bemötande de fått, vilket är extra glädjande. Regionerna kan nu analysera sina resultat för att fortsätta sitt utvecklings- och förbättringsarbete, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Helhetsintrycket gott

Patienterna ger goda omdömen för de flesta områden inom slutenvården men områdena information och kunskap samt delaktighet och involvering får lite lägre omdömen och kan bli ännu bättre. När det gäller öppenvården har patienterna mest positiva upplevelser kring området respekt och bemötande men även med tillgänglighet. Minst positiva är de även här till information och kunskap. Jämfört med föregående undersökning har dock resultatet förbättrats mest här.

Liksom i tidigare undersökningar finns det skillnader avseende kön och ålder. Generellt är män och äldre mer positiva.

  • Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser respondenter 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.
  • 40 000 patienter (50,5 procent) besvarade enkäten för slutenvård och 115 000 (47,8 procent) besvarade enkäten för öppenvård.
  • Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Läs vidare

SKR:s arbete med Nationell patientenkät

Kommande nationella undersökningar inom Nationell patientenkät