Publicerad 1 februari 2022

Fortsatt bra upplevelse av primärvården trots pandemi

90 000 patienter tycker till om primärvårdsbesöket. Majoriteten har ett gott helhetsintryck samt upplever att de fått tid för besök inom rimlig tid. Det visar Nationell patientenkät 2021.

Trots pågående pandemi har patienterna ett bra helhetsintryck och upplever primärvården som lika bra jämfört med motsvarande undersökning 2019. Något färre patienter har svarat 2021, 90 000 mot 100 000.

Resultaten från undersökningen ligger kvar på samma nivåer som vid 2019 års undersökning. Drygt 80 procent av patienterna svarar att de har ett positivt helhetsintryck. Även svar på frågan om man fått besöka hälso-/vårdcentralen inom rimlig tid är likvärdiga 2019 och 2021.

Däremot har resultatet på frågan om möjligheten för närstående att prata med läkaren, om så önskades, försämrats något. Det beror troligtvis på att restriktioner under pandemin gjort att patienter inte har kunnat ha med närstående under sina besök i samma utsträckning som vanligt.

– Det är glädjande att den stora andelen är nöjda med primärvården, trots utmanande tider för sjukvården. Pandemin har krävt förändrade arbetssätt inom bland annat primärvården, och det finns många erfarenheter och lärdomar att dra av det. Det är därför viktigt att lyssna och förstå hur förändringarna har mottagits av patienter och närstående och ta vara på deras erfarenheter för att hitta förbättrade arbetssätt tillsammans inför framtiden, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Av de som har besvarat enkäten, och därmed varit på ett fysiskt läkarbesök inom primärvården, är det cirka 27 procent som ändå anger att de vid tillfälle har avstått från att söka vård på grund av pandemin. Personer över 65 år uppger i större utsträckning än yngre att de har undvikit att söka vård. Detta skulle potentiellt kunna ge effekter framöver.

Länk till resultatdatabasen