Publicerad 2 oktober 2023

Fortsatt högt betyg till specialistsjukhusvård

Nästan alla patienter som varit i kontakt med den specialiserade sjukhusvården har haft en bra helhetsupplevelse, visar 2023 års nationella patientenkät.

2023 års nationella patientenkät (NPE) har tittat på hur patienter upplever den specialiserade sjukhusvården.

Enkäten ställer frågor inom sju olika områden. Undersökningen visar att nio av tio tillfrågade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialistsjukhusvården.

Högst poäng får områdena tillgänglighet, emotionellt stöd samt respekt och bemötande. Nästan nio av tio tillfrågade upplever att vårdpersonalen är tillgängliga för patienterna och dess anhöriga, att de är lyhörda inför patientens oro och rädslor, och att bemötandet de får av personalen är anpassat till deras individuella behov.

– Att fråga patienterna hur de upplever olika områden av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Patientenkäten används som underlag till att fortsätta utveckla den specialiserade sjukhusvården, säger Ameli Norling, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Området information och kunskap har störst förbättringspotential. Åtta av tio patienter upplever att vården är bra på kommunicera på ett sätt som är anpassat till den enskilda patientens förutsättningar.

Enkäten visar också att män överlag har en bättre upplevelse än kvinnor, och att äldre personer har en bättre upplevelse än yngre. Skillnaderna mellan dessa grupper är dock små.

Höga resultat på stabila nivåer

Undersökningarna av specialistsjukvården genomförs vartannat år sedan 2016. På grund av pandemin gjordes ett uppehåll 2020, men arbetet återupptogs året därpå. Årets undersökning visar att skillnaderna är marginella jämfört med tidigare enkäter.

– Det är glädjande att se att så pass många patienter fortsatt har en positiv upplevelse av den öppna och slutna specialistsjukvården. Att patienterna känner sig trygga och väl bemötta av vården är såklart oerhört viktigt, säger Ameli Norling.

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.