Publicerad 4 oktober 2022

Gott bemötande inom den psykiatriska vården

De flesta patienterna inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Under våren har drygt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården svarat på frågor om sina erfarenheter genom Nationell Patientenkät. En majoritet av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de fått, det skiljer sig dock mellan vårdområden – mest nöjda är patienterna inom vuxenpsykiatrins öppenvård.

– Att fråga patienterna hur de upplever vården är viktigt för att kunna upptäcka brister och utveckla vården. Resultaten behöver analyseras och användas på varje verksamhet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Patienterna upplever att de får ett gott bemötande och blir bemötta med respekt, oavsett bakgrund.

En stor andel av de svarande anger också att tillgängligheten till vården är god. Inom samtliga vårdområden; vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt rättspsykiatri, uppger ungefär 3 av 4 patienter att de har god tillgång till vården. Det handlar exempelvis om möjlighet att kunna prata med behandlande personal om oro eller ängslan kring hälsotillstånd och behandlingar.

De områden där det finns störst behov av förbättringar handlar om kontinuitet samt information från vården. Många patienter upplever att personalen inte är tillräckligt insatt i vilka tidigare kontakter de haft med vården. Många patienter pekar också på att samarbeten med arbetsplatsen, skolan och andra myndigheter inte fungerar tillräckligt bra.

Vidare önskar patienterna också mer information om stödgrupper och patientföreningar där de kan möta andra med liknande sjukdomsbakgrund.

– Personer som får psykiatrisk vård kan ofta ha komplexa vårdbehov, men också behov av stöd från exempelvis skolan, arbetsplatsen, Försäkringskassan eller olika stödgrupper för att kunna få livet att fungera bra. Det är avgörande att samhället kan ge ett samlat bra stöd som utgår ifrån varje individs behov, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta Nationell patientenkät psykiatri

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin.

Insamlingen har för första gången primärt skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut postalt. Totalt svarade drygt 27 000 patienter. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 17,1 procent och 32,4 procent, beroende på vårdområde.

Läs vidare

Resultat Nationell patientenkät

SKR:s arbete med psykisk hälsa

Uppdrag psykisk hälsa