Publicerad 13 februari 2024

Läkare pratar oftare om levnadsvanor med patienter

I 2024 års patientenkät uppger patienter att läkare allt oftare diskuterar deras bruk av tobak och alkohol, och även deras motions- och matvanor.

Årets nationella patientenkät har tittat på hur patienter upplever läkarbesök på hälso- och vårdcentraler. Av enkäten framgår att allt fler patienter upplever att läkaren diskuterar deras tobaks- och alkoholvanor, eller deras motions- och kostvanor. Drygt 30 procent uppger att läkaren diskuterat alkohol- och tobaksbruk med dem, jämfört med cirka 25 procent i förra mätningen, år 2021.

När det gäller motionsvanor uppger 43 procent att läkaren tagit upp diskussionen, jämfört med drygt 40 procent i förra mätningen. När det kommer till kostvanor var siffran drygt 31 procent för i år jämfört med drygt 28 procent i förra mätningen.

Viktig hälsofrämjande funktion

Fler patienter uppger dessutom att de och läkaren diskuterat vad de själv kan göra för att förbättra sin hälsa.

– Primärvården har även en viktig hälsofrämjande och förebyggande funktion, så det är såklart positivt om fler patienter upplever att läkarna pratar om kosthållning, riskbruk och vikten av fysisk rörelse. Vi får hoppas att det är en trend som håller i sig, och att det har effekt på folkhälsan, säger Ameli Norling, hälso- och sjukvårdschef på SKR.

I övrigt är förändringarna jämfört med tidigare mätningar mycket små. Enkäten visar att patienter överlag har en positiv upplevelse av primärvården och skulle rekommendera sin vård- eller hälsocentral. Sju av tio fick ett gott helhetsintryck av sitt besök.

Underlag för förbättringsarbeten

Patientenkäten ställer frågor inom flera olika områden, till exempel delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. Inom alla områden är skillnaderna jämfört med tidigare undersökningar generellt små, i snitt under en procent.

– Att återkommande fråga patienterna hur de upplever olika delar av hälso- och sjukvården är ett bra sätt att upptäcka förbättringsområden. Både vi och regionerna använder enkäterna som underlag för att förbättra vården för medborgarna, säger Ameli Norling.

Nationell Patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av den specialiserade sjukhusvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.