Publicerad 21 oktober 2022

Vanliga frågor om Nationell patientenkät

Här hittar du svaren på de vanligaste förekommande frågorna om Nationell patientenkät från patienter.

Vad är syftet med Nationell patientenkät?

Arbetet med Nationell patientenkät syftar till att genom undersökningar av patienters upplevelser av vården, stärka patienternas ställning och få underlag till förbättringar av verksamheterna utifrån patienternas perspektiv.

Patienternas erfarenheter av och synpunkter på vården är en viktig källa till förbättring och utveckling. Nationell patientenkät riktar sig till dem som nyligen varit i kontakt med vården. I undersökningen ombeds patienten att utvärdera det senaste besöket. Frågorna handlar bland annat om delaktighet, bemötande och tillgänglighet.

Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården, vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Spelar det någon roll om jag svarar?

Ja, det spelar stor roll om du svarar! Dina svar är viktiga och kan inte ersättas av någon annans. Med ett högt deltagande får vi en mer sanningsenlig bild av vården och vilka förbättringar som behövs. Dina svar hjälper till att göra vården bättre. Du kan ge vården tillgång till viktigt information.

Måste jag svara på enkäten?

Det är frivilligt att delta i undersökningen, inbjudan är endast en förfrågan. Vill man inte vara med i undersökningen så behöver man inte svara på enkäten. Men ju fler som deltar desto mer sanningsenligt kommer resultatet att bli, därför är det viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen. Ta chansen att i enkäten ge direkt återkoppling till vården.

Hur får jag en enkät?

De patienter som varit i kontakt med vården nyligen har möjligheten att bli slumpmässigt utvalda till att få förfrågan om att delta i undersökningen. De slumpmässigt utvalda patienterna kommer få en inbjudan att delta i undersökningen. Med start våren 2022 skickar vi inbjudan att delta via din inkorg hos 1177 med en direktlänk till enkäten. Du behöver ha en inloggning till 1177 och tillåta att 1177 skickar notiser till dig. Om du inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald får du en inloggning för att svara digitalt och därefter en pappersenkät via posten med ett returkuvert.

Exempel på inbjudningsbrev (PDF) Pdf, 169 kB.

Kan jag svara på enkäten på andra språk än svenska?

Enkäterna är översatta till sju språk: engelska, arabiska, farsi, finska, franska spanska och somaliska. Man får tillgång till enkäter på olika språk via webben.

Finns det information om Nationell Patientenkät på andra språk?

Ja, det finns information på svenska och ytterligare sju språk; arabiska, engelska, spanska, farsi, franska, somaliska och finska.

Information in other languages

Varför vill ni bara ha information om min senaste kontakt med vården?

Frågorna rör ditt senaste besök för att det ger en bild över hur vården ser ut i dagsläget.

Jag vill vara med i undersökningen

Alla patienter som varit i kontakt med vården kommer inte att få en enkät. Urvalet är slumpmässigt, det är alltså inte säkert att man får en inbjudan trots att man vill vara med. Ett slumpmässigt urval är en metod för att underlaget ska vara representativt för Sveriges befolkning.

Jag vill inte vara med i undersökningen

Om du inte vill delta i undersökningen, är det bara för dig att låta bli att svara på enkäten eller de påminnelser om att svara som skickas till dig.

Jag har synpunkter på vården jag fått

Har du synpunkter på den vård du har fått, vänd dig i första hand till mottagningen eller avdelningen du haft kontakt med. Det går även bra att kontakta patientnämnden för respektive region.

Kontaktuppgifter till alla regioners patientnämnder

Kan barn få en enkät?

Ja, vissa enkäter riktar sig till barn och ungdomar. Är barnet under femton år adresseras enkäten till målsman, då det krävs målsmans tillåtande. Är det frågor som rör små barn är det rekommenderat att målsman svarar på enkäten tillsammans med barnet.

Får jag någon belöning eller ersättning?

Nej, ingen ersättning eller belöning kommer utgå för att delta i undersökningen, då undersökningen finansernas av våra regioner.

Hur behandlas mina personuppgifter?

Dina svar är anonyma. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter inom ramen för Nationell patientenkät är att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten.

Relationen mellan vårdgivare och undersökningsföretag regleras i ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal, där det är reglerat hur företaget får hantera personuppgifterna. Personuppgiftsansvaret ligger dock alltjämt på vårdgivaren.

Var kan jag ta del av resultat från tidigare undersökningar?

Följ länken här nedan för att ta del av resultat från tidigare genomförda undersökningar.

Ta del av resultatet från genomförda mätningar