Publicerad 23 januari 2024

Genomföra en undersökning

En undersökning genomförs med olika metoder från sedvanlig pappersenkät till webbenkät, telefonundersökningar, webbpanel eller andra digitala undersökningsmetoder. Genomförandet av mätningar sker i flera steg.

Planering

Planering av undersökningar med tidsperiod, deltagande verksamheter och metodval utifrån behov genomförs. Samordning kan ske mellan flera beställare eller nationellt gemensamt. När detta är klart sker ett s.k. avrop av undersökningen från leverantören/leverantörerna. Processen för avrop ser olika ut beroende på från vilket ramavtal avropet sker. Se mer under

Beställa en undersökning

Genomförande

Leverantören inhämtar underlag från beställare och genomför aktuell undersökning. Leverantören hanterar den löpande datainsamlingen, sammanställer resultaten, analyser genomförs och rapporter tas fram för intern redovisning. Därefter publiceras de undersökningar som är Nationellt gemensamma här för allmänheten att ta del av. Under undersökningsperioden ges respondenten möjligheter att vid behov få ytterligare information om undersökningen.

Uppföljning och utvärdering

När undersökningen är avslutad sker en utvärdering av genomförande, frågeformulär och resultat som underlag för diskussion och eventuella förändringar inför framtida undersökningar. Kontakter med utomstående intressenter såsom forskare, media m.fl. är vanligt förekommande.

Gemensamt arbete

Regionernas gemensamma organisation, genom SKR, svarar för riktlinjer för genomförande av undersökningar och förvaltningen av historiska resultat. Arbetsgrupper och referensgrupper tillsätts med experter för analys, metodutveckling och resultatbaserat förbättringsarbete. Samverkan med externa intressenter och samarbetspartners i form av patientgrupper, verksamhetsföreträdare, universitet och statliga myndigheter ingår i uppdraget.