Publicerad 29 april 2024

Clinical Chronic Obstructive Pulmonary Disease Questionnaire (CCQ) 24 h

CCQ 24h används för att mäta hälsorelaterad livskvalitet hos personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL, eller COPD på engelska, Chronic Obstructive Pulmonary Disease).

Copyright: CCQ © Thys van der Molen et al. 2003. All Rights Reserved

Version: CCQ 24h

Licens: Nationell formulärsamling har licens för detta formulär som innebär att det är fritt att använda inom klinisk vård för all vårdpersonal med behörighet att skicka och ta emot formulär via 1177 formulärhantering. För forskningsstudier krävs egen licens.

Målgrupp: 45–75 år

Beskrivning

Clinical COPD Questionnaire (CCQ) 24 h omfattar tio frågor som täcker tre områden:

  • symtom (1, 2, 5 och 6)
  • funktionell status (7, 8, 9 och 10)
  • känslomässig status (3 och 4).

Frågorna om symtom och känslomässig status handlar om hur ofta under det senaste dygnet som patienten känt av symtom som andfåddhet eller hosta i olika situationer eller upplevt känslomässig påverkan av sjukdomen. Frågorna besvaras på en sjugradig skala från Aldrig till Nästan alltid.

Den funktionella statusen fångas genom fyra frågor om hur begränsad patienten har varit på grund av sina andningsbesvär i samband med ansträngande eller måttlig fysisk aktivitet, dagliga aktiviteter hemma och i samband med sociala aktiviteter. Frågorna besvaras på en sjugradig skala från Inte alls begränsad till Totalt begränsad/ej kunnat utföra.

Genomförande

Instruktion till patienten: Var vänlig och klicka i det svar som bäst beskriver hur du har känt dig under de senaste 24 timmarna. (Endast ett svar för varje fråga)

Namn på formuläret som patienten ser: Frågor om kontroll av kroniskt obstruktiv lungsjukdom.

Det tar ungefär två minuter att fylla i formuläret.

Tolkning

Frågorna poängsätts med 0 för det mest gynnsamma alternativet och 6 för det minst gynnsamma alternativet. Formuläret kan alltså ge lägst 0 och högst 60 poäng sammanlagt. Resultatet beräknas som totalpoängen delat med antal frågor. En totalpoäng på 43 ger alltså resultatet 43/10=4,3 poäng. Ju lägre poäng, desto lindrigare besvär.

Det är också möjligt att beräkna resultatet för de tre domänerna separat.

För att formuläret ska ge ett tillförlitligt resultat måste minst tre av de fyra frågorna om symtom och funktionell status vara besvarad, samt båda frågorna om känslomässig status. Uteblivna svar poängsätts med genomsnittet för de frågor som besvarats i respektive domän. I den digitala versionen är alla frågor obligatoriska att svara på.

En förändring i resultatet med 0,4 poäng har visat sig motsvara måttet ”minimal clinically important difference” (MCID), dvs. innebära en kliniskt signifikant förbättring eller försämring av patientens dagliga liv.

Versioner

CCQ finns i två versioner, en som mäter förhållanden under de senaste sju dagarna och en som mäter förhållandena under de senaste 24 timmarna.

Referenser

Van der Molen T, Willemse BW, Schokker S, Ten Hacken NH, Postma DS, Juniper EF. Development, validity and responsiveness of the Clinical COPD Questionnaire. Health Qual Life Outcomes, 2003 Apr 28;1(1):13
Ställberg B, Nokela M, Ehrs PO, Hjemdal P, Jonsson EW. Validation of the clinical COPD Questionnaire (CCQ) in primary care. Health Qual Life Outcomes. 2009 Mar 25;7:26. doi: 10.1186/1477-7525-7-26. PMID: 19320988; PMCID: PMC2666647

Mer information

Om CCQ 24h På Mapi Research Trust

CCQ:s egen webbplats

Informationsansvarig

  • Karin Vriste
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.