Publicerad 22 februari 2024

För patienter

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät har du möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser av vården.

Du kan förbättra svensk hälso- och sjukvård

Dina erfarenheter är viktiga. Din upplevelse räknas och det är viktigt att du är med i undersökningen. När fler engagerar sig får vården tillgång till viktig information som ger förutsättningar att förbättra hälso- och sjukvården för alla. Resultaten från Nationell patientenkät används för att:

  • förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv
  • som ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter
  • ett redskap för styrning och ledning.

Dina uppgifter skyddas

Att delta i undersökningarna är frivilligt. Inga resultat som återförs till verksamheterna kommer att kunna härledas till enskilda personer. Undersökningarna utförs i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och branschetiska riktlinjer.

Till dig som är vårdnadshavare och fått inbjudan att delta

Om barnet är under 15 år är det vårdnadshavaren som besvarar enkäten, om möjligt tillsammans med barnet. Enkäten besvaras av den som var med barnet under vårdbesöket.

Områden för undersökningarna

De nationella mätningarna genomförs vartannat år inom följande områden:

  • Primärvård
  • Specialiserad somatisk vård
  • Specialiserad psykiatrisk vård
  • Akutmottagningar

Det finns även en nationellt gemensamt undersökning av patienternas upplevelse av standardiserade vårdförlopp i cancervården. Dessa undersökningar genomförs en gång i månaden. Det finns även möjlighet att genomföra undersökningar med tätare intervall och inom andra områden.

Här kan du se alla undersökningar som är nationellt gemensamma.

Resultat från tidigare undersökningar

Följ länken nedan för att ta del av resultat från tidigare genomförda undersökningar.

Ta del av resultat från genomförda mätningar