Publicerad 23 januari 2024

Om enkäter

Inom ramen för Nationell patientenkät används en rad olika enkäter beroende på vilka verksamheter som undersöks och vilka metoder som väljs för den aktuella undersökningen.

Gemensamt för samtliga enkäter är att de innehåller frågor om upplevelsen av vården och att de alla bygger på en gemensam frågemodell.

Alla personer som har fyllt 15 får själva svara på enkäten. Är patienten under 15 år skickas enkäten till vårdnadshavare som får utvärdera sin upplevelse av barnets besök/vistelsen på sjukhus. Vissa frågor är då bortplockade då den vuxne inte anses kunna svara på vad barnet upplevt.

Enkäterna finns på svenska och utterligare sju språk, och är tillgänglig med bildstöd eller i teckentolkad version.

Enkätmaterial för Nationell patientenkät finns tillgängligt för de regioner och verksamheter som ska medverka eller har medverkat i undersökningarna på en gemensam samarbetsyta.

Behöver du tillgång till tidigare eller aktuellt enkätmaterial, ta kontakt med regionens kontaktperson.

Här finns exempel på tidigare enkäter