Publicerad 16 april 2024

Dimensioner och viktning

Frågorna i Nationell patientenkät är indelade i sju dimensioner. Varje dimension består av delkomponenter som visar vilka aspekter patienter anser är viktiga. På så vis fastställs vilka frågor som ska mätas och besvaras för dimensionen.

Den analys som utgör grund för fastställandet av dimensionerna baseras på robusta statistiska metoder för att söka mönster i data. Syftet med mönstersökningen är att identifiera de dominerande strukturerna i ett dataset bestående av flera variabler.

Vad är dimensioner?

En dimension består av flera frågor som räknats samman till ett värde mellan 0 och 100. De frågor som räknas samman är frågor som alla belyser samma område. De ingående frågorna viktas (bidrar med en viss andel av det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen.

Dimensionerna i Nationell patientenkät

Nationell patientenkät omfattar sju dimensioner: emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande, kontinuitet och koordinering, information och kunskap, tillgänglighet samt helhetsintryck.

Emotionellt stöd

Dimensionen avser att belysa om patienten upplever att personal eller behandlare är aktiva och lyhörda inför patientens oro, ångest, smärta, farhågor, rädslor eller smärtor. Och om de är tillgängliga och stödjande, på ett för patienten tillfredställande sätt.

Delaktighet och involvering

Dimensionen avser att belysa huruvida patienten upplever sig involverad och delaktig i sin vård och beslut som rör vården. Dimensionen innehåller perspektiv som belyser läkarinitiativ och patientönskan samt i vilken utsträckning patienten upplever att behandlaren tog hänsyn till patientens önskemål.

Respekt och bemötande

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens förmåga till ett bemötande anpassat till individuella behov och förutsättningar. Parametrar som följs upp är om bemötandet präglades av respekt utifrån allas lika värde, medkänsla, engagemang och omsorg. Denna dimension är nära besläktad med Delaktighet och involvering.

Kontinuitet och koordinering

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens förmåga till kontinuitet och koordinering. Alltså hur väl patientens vård samordnas internt och externt. Parametrar som följs upp är hur patienten upplever personalens förmåga att samarbeta med varandra i relation till patienten. Dimensionen innehåller även uppföljning av patientönskan, avseende kontinuitet.

Information och kunskap

Dimensionen avser att belysa hur väl patienten upplever att vården förmår informera och kommunicera på ett sätt som är anpassat till patientens individuella förutsättningar och på ett proaktivt sätt. Detta innefattar information om förseningar och väntetider, att patienten får svar på sina frågor på ett begripligt sätt. Att patienten får information om behandling, medicinering, biverkningar och varningssignaler att vara uppmärksam på. Dimensionen avser även att belysa patientens upplevelse av hur väl närstående involveras.

Tillgänglighet

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelser av vårdens tillgänglighet vad avser närhet, kontaktvägar och personalens tillgänglighet för patienten och patientens anhöriga.

Helhetsintryck

Dimensionen avser att belysa patientens upplevelse av vården som helhet, till exempel om patienten upplever sig ha fått sitt vårdbehov tillgodosett, om atmosfären på mottagningen var bra och om det var rent i lokalerna. Patienten får också frågan om hen skulle rekommendera mottagningen eller enheten till någon annan i motsvarande situation.

Hur fungerar viktning av dimensionerna?

Som tidigare nämnts består en dimension av flera frågor. Dessa frågor viktas (bidrar med en viss andel till det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen. Redovisning sker genom att väga samman frågorna inom dimensionen och redovisas som ett värde mellan 0 och 100. Utifrån insamlad data görs en så kallad principal komponentanalys (PCA) som bestämmer vikterna.

Beräkningarna sker demokratiskt på individnivå enligt exemplet nedan:

Respondent A har besvarat alla ingående frågor i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,34
  • Fråga 2 – vikt 0,23
  • Fråga 3 – vikt 0,43

Respondent B har endast besvarat två av de ingående frågorna i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,50
  • Fråga 3 – vikt 0,50

I båda fallen summerar respondentens svar till 1.