Publicerad 23 januari 2024

Enkätmodell med frågebank

Som en del i det nya konceptet för Nationell patientenkät skapades en modulär frågebank och en vårdbas. Enkätmodellen består av en validerad vårdbasenkät som kan användas i alla PREM-mätningssammanhang i vården.

Modulär frågebank och en vårdbas

Modellen bygger på idén om att en vårdbasmodul ska kunna användas som en basenkät i samtliga Nationella patientenkäter och kompletteras med tilläggsmoduler.

I frågebanken ingår vårdbasmodulen som består av 25 övergripande frågor som är anpassade till att mäta patient upplevelser inom olika vårdgrenar. De nationellt gemensamma mätningarnas enkäter består därmed av två frågemoduler; dels vårdbasmodulen, dels en vårdgrensspecifik modul t.ex. primärvårdsmodul.

Frågorna i vårdbasen är formulerade utifrån följande kriterier:

  1. Varje fråga ska ha ett starkt positivt samband med den övergripande upplevelsen av vården,
  2. Frågorna ska inte kunna förklaras av varandra,
  3. Sammansättningen av frågor ska ha en internt hög konsistens, vilket innebär att frågorna tillsammans ska hjälpa till att besvara det vi efterfrågar.

Vårdbas valideras tillsammans med de vårdgrensspecifika modulerna. Enkäten är strukturerad enligt ett logiskt flöde utifrån patientens perspektiv och möte med hälso- och sjukvården. Bakgrundsfrågor är placerade i slutet av enkäten.

Respondenten behöver inte svara på frågor om kön, ålder och postnummer eftersom regionerna tillhandahåller denna information. Eventuella regionsspecifika tilläggsmoduler avseende exempelvis levnadsvanor eller patientkost placeras alltid sist i enkäten för att bibehålla jämförbarhet regioner emellan.

Femgradig svarsskala

I Nationell patientenkät används en 5-gradig skala, en så kallad likertskala. Skalan löper från ”Nej, inte alls" till Ja, helt och hållet". Utöver den 5-gradiga skalan ges svarsalternativet ”Ej aktuellt”.

Fördelarna med en femgradig svarsskala är att den tillåter respondenten att inta en neutral ställning i en fråga samtidigt som den ger respondenten frihet att gradera sin positiva eller negativa upplevelse. Med denna svarsskala kan vi uttala oss om signifikanta skillnader även på små populationer och över tid.

I och med den nya svarsskalan, och de nya frågorna, frångås det tidigare använda begreppet PUK-värde (Patientupplevd kvalitet). Istället redovisas svarsresultaten i form av andel positiva svar, vilket tydligt visar de områden där det finns utvecklingspotential.

Andel positiva svar redovisas som ett procentvärde mellan 0 och 100. Täljaren består av de som har svarat positivt (4 och 5) och nämnaren av de som har svarat 1-5.

Jämförelse över tid

Då ovan nämnda förändringar är genomförda är det inte möjligt att jämföra resultaten med tidigare (2009-2014) års resultat.