Publicerad 6 mars 2024

Metoder och ramavtal

Inom ramen för Nationell patientenkät erbjuds en rad olika metoder för att följa upp patienternas upplevelser av vården.

De nationellt gemensamma undersökningarna genomförs inom ramen för ramavtalet Nationell patientenkät – Insamling av patienterfarenheter. Undersökningarna erbjuds i första hand med digital metod, med utskick via 1177:

  • Patienter som har ett konto på 1177 och aktiverat aviseringar, får en avisering om att hen har ett nytt meddelande i sin inkorg på 1177.
  • Patienten loggar in på 1177 för att läsa meddelandet.
  • I meddelandet ligger en länk till enkäten.

Om patienten inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald att delta, får hen en pappersenkät via posten med ett svarskuvert. På pappersenkäten finns också en QR-kod som patienten kan använda för att besvara enkäten digitalt om hen så önskar.

Regionerna har möjlighet att genomföra några av de nationellt gemensamma undersökningarna oftare. Det finns också ett antal frivilliga nationellt gemensamma undersökningar som genomförs vartannat år, till exempel inom Habilitering och hjälpmedel och Tolk och talcentral.

Ramavtal Flexibla metoder

Regionerna har möjlighet att själva initiera och genomföra undersökningar, enskilt eller tillsammans med andra regioner, inom ramavtalet Flexibla metoder. Exempel på metoder som erbjuds är fokusgrupper, webbpaneler, digitala lösningar, webbenkäter och telefonundersökningar.

Målet är att genom behovsanpassade metoder, större flexibilitet och kortare ledtider få djupare kunskap som skapar förutsättningar för utveckling och förbättring av vården inom specifika verksamhetsområden och patientgrupper. Undersökningarna ska kunna anpassas till olika grupper för att uppnå en hög svarsfrekvens.

Korta ledtider och snabbare återkoppling av resultaten till beställaren gör det möjligt att utvecklingsarbete kan påbörjas tidigt.