Publicerad 29 april 2024

Nya enkäter på remiss

Just nu pågår arbetet med att uppdatera alla enkäter inom Nationell patientenkät. Från 29 april till 31 maj går det att lämna synpunkter på de nya versionerna via den här webbplatsen.

Här kan du lämna synpunkter

Frågor som vi gärna vill ha inspel kring:

 • Saknar du några frågor?
 • Finns det frågor som kan tas bort?
 • Är frågorna formulerade på rätt sätt?

Klicka på länken för den enkät du vill granska, så kommer du till ett formulär där enkäten återges tillsammans med utrymmen för synpunkter. Du kan själv välja om du vill vara anonym eller om du vill uppge vem du är och vilken organisation eller verksamhet du representerar.

Akutmottagningar

Ambulanssjukvården

Barn 8-14 år

Habilitering och hjälpmedel

Primärvård

Rehabilitering inom primärvård och öppen specialiserad sjukhusvård

Specialiserad sjukhusvård sluten

Specialiserad sjukhusvård öppen

Standardiserade vårdförlopp inom cancervård (SVF)

Principer för de nya enkäterna

 • Max 20–25 frågor per enkät. Alla enkäter avslutas med en fritextfråga.
 • Frågor och svarsalternativ ska vara enkla och tydliga. En fråga per fråga.
 • Frågorna ska upplevas som relevanta för så många som möjligt. En och samma fråga ska gärna kunna användas i flera enkäter.
 • Svarsalternativen ska vara anpassade till frågan. En fråga om hur patienten upplevt bemötandet ska ha svarsalternativ som kan uttrycka det, till exempel Mycket bra/Ganska bra/Ganska dåligt/Mycket dåligt.
 • Alla svarsalternativ ska vara beskrivna i ord, alltså inte bestå av en numrerad skala eller ha skalsteg som ligger mellan alternativ som beskrivs med ord.
 • Alla frågor ska ha ett så kallat flyktalternativ, dvs. en möjlighet för respondenten att svara Vet inte eller Inte aktuellt.
 • Svarsalternativen ska inte ha något neutralt mittenalternativ, till exempel Varken bra eller dåligt, eftersom det ofta används som flyktalternativ.
 • Det kan finnas tilläggsfrågor per enkät som är valfria för regionerna att lägga till i enkäterna.

Vad händer efter remissen?

Efter remissen kommer alla synpunkter, tillsammans med resultatet av patientintervjuer, vägas samman och värderas i befintliga arbets- och referensgrupper, samt ställas mot befintlig forskning och beprövad metodik inom enkätområdet.

Pilotundersökningar genomförs med start hösten 2024. Regionerna ska börja använda de nya enkäterna hösten 2025.

Bakgrund

Nuvarande enkäter i Nationell patientenkät introducerades 2015 och regionerna har genom sina kontaktpersoner beslutat att det är dags för en översyn.

Analysen av dagens enkäter visar att det finns utrymme för förbättringar. Är det tydligt vad frågan gäller? Upplevs den som relevant av personen som svarar? Är svarsalternativen enkla att förstå och ta ställning till? Går det att minska antalet frågor?

Målet för översynen är att förbättra undersökningarnas användbarhet och nytta för deltagande verksamheter, samt att enkäterna ska kännas engagerande att besvara för patienterna. Kvaliteten på undersökningarna behöver öka för att förbättra jämförbarhet, aktualitet och validitet (alltså att enkäterna verkligen mäter det vi vill mäta).

Patient- och vårdmedverkan i utvecklingsarbetet

Enkäterna har omarbetats i en arbetsgrupp med representanter från regionernas kontaktpersoner, patientrepresentanter, samt en enkätexpert. Frågorna har därefter bearbetats i flera referensgrupper som representerar olika verksamhetsområden och perspektiv. Enkätfrågorna testas också i intervjuer med patienter.