Publicerad 23 januari 2024

Mätningsmodell för patientupplevelser

Det har skett ett fokusskifte från patienttillfredsställelse till patientupplevelse vilket har påverkat Nationell patientenkät i grunden. Under 2015 gjorde Sveriges kommuner och regioner (SKR) ett omtag i hur man undersöker patientupplevelser, vilket resulterade i en ny enkätmodell.

Enkätmodellen lanserades och användes för första gången hösten 2015 genom den undersökning som genomfördes inom primärvården.

Tidigare har utgångspunkten för mätningarna och enkätfrågorna främst varit till för verksamheternas behov av uppföljning och styrmedel. Nu är utgångspunkten snarare att undersöka de dimensioner som patientupplevelsen faktiskt består av för att sedan genom analys skapa underlag för förbättringsarbete.

Så togs modellen fram

En inledande inventering av nuläget kring mätning av patientupplevelse och patienttillfredsställelse genomfördes. Utgångspunkten i frågeutvecklingen har bland annat varit PROM-centers rapport ”PREM – mätning med och användning” som även kompletterats med andra källor för att skapa en tillfredsställande modell. PREM (Patient Reported Experience Measures) är ett centralt begrepp när det kommer till att mäta patienters upplevelse och tillfredsställelse.

Patienttillfredsställelse är det som vanligast mäts, medan patientupplevelse snabbt vinner mark och sannolikt tar över allt mer. Den största orsaken till det är att tillfredsställelsen är starkt kopplat till patientens inledande förväntning, vilket har visat sig kunna vara en felkälla i tolkningen av resultaten, medan upplevelse snarare mäter om något har eller inte har inträffat under tiden för vård vilket anses mer objektivt eftersom ingen värdering behöver läggas i svaret. Man har också kunnat konstatera att mätningar som endast görs med tillfredsställelsefrågor kan ge resultat som lätt tolkas som positiva, men om man kombinerar dem med frågor om upplevelser så dyker viktiga problemområden ändå upp. Därmed karaktäriseras den nya enkätmodellen av frågor som mäter patientens upplevelse.

Patientlagen

Det nya modellen för uppföljning av patientupplevelser har även tagit hänsyn till förändringar i patientlagstiftningen och avser till viss del följa upp dess efterlevnad utifrån patientens perspektiv.

Patientlag (2014:821)