Publicerad 11 november 2022

Metoder och ramavtal

Inom ramen för Nationell patientenkät erbjuds en rad olika metoder för att följa upp patientupplevelser.

I Ramavtal del 1: Postala metoder erbjuds postala utskick av pappersenkäter, dock med möjlighet att besvara via webben. Postal metod används i de flesta nationellt beslutade gemensamma mätningar.

I Ramavtal del 2: Flexibla metoder erbjuds olika metoder såsom fokusgrupper, webbpaneler, digitala lösningar, webbenkäter och telefonundersökningar.

Postal metod

Ramavtal del 1 omfattar i första hand beslutade nationellt gemensamma undersökningar som genomförs vartannat år.

Möjlighet finns att genomföra undersökningar oftare eller inom andra områden än de nationellt gemensamma, s.k. behovs- och målgruppsanpassade undersökningar med postal enkät. Det kan t.ex. vara inom ambulanssjukvård eller fördjupade undersökningar med postal enkät inom primärvården baserat på resultat från den nationellt gemensamma undersökningar. Det kan göras för en enskild region eller samordnat mellan flera beställare.

Flexibel metod

Ramavtal del 2 omfattar inga i förväg beslutade nationellt gemensamma mätningar. Genomförande sker med hjälp av behovsanpassade metoder såsom digitala enkäter, fokusgrupper, djupintervjuer, webbpaneler, olika typer av digitala lösningar eller telefonintervjuer.

Målet är att genom behovsanpassade metoder, större flexibilitet och kortare ledtider få djupare kunskap som skapar förutsättningar för utveckling och förbättring av vården inom specifika verksamhetsområden och/eller patientgrupper. Undersökningarna ska kunna anpassas till olika grupper för att uppnå en hög svarsfrekvens.

Korta ledtider och snabbare återkoppling av resultaten till beställaren gör det möjligt att utvecklingsarbete kan påbörjas tidigt. Undersökningarna kan ske samordnat mellan flera beställare eller nationellt gemensamt.

Digital metod

Med start under 2022 skickas aviseringar och meddelanden meddelanden till de patienter som slumpvis blivit utvalda att delta i Nationell Patientenkät via 1177. Det går till såhär:

  • Patienten får en avisering om att hen har ett nytt meddelande i sin 1177-inkorg. Denna avisering innehåller ingen länk.
  • Patienten behöver ha en inloggning till 1177 och tillåta att 1177 skickar notiser/aviseringar.
  • För att ta del av meddelandet behöver patienten logga in på sitt 1177-konto och öppna meddelandet. I texten finns mer information om enkäten samt en direktlänk till enkäten.
  • Om patienten inte har ett konto på 1177 men har blivit utvald att delta, får personen ett brev hem med inloggningsuppgifter, om man vill besvara enkäten digitalt. Patienten får även en pappersenkät via posten, om man vill svara analogt och skicka in sitt svar.