Publicerad 9 juni 2022

Metoder och ramavtal

Inom ramen för Nationell patientenkät erbjuds en rad olika metoder för att följa upp patientupplevelser.

I Ramavtal del 1: Postala metoder erbjuds postala utskick av pappersenkäter, dock med möjlighet att besvara via webben. Postal metod används i de flesta nationellt beslutade gemensamma mätningar.

I Ramavtal del 2: Flexibla metoder erbjuds olika metoder såsom fokusgrupper, webbpaneler, digitala lösningar, webbenkäter och telefonundersökningar.

Postal metod

Ramavtal del 1 omfattar i första hand beslutade nationellt gemensamma undersökningar som genomförs vartannat år.

Möjlighet finns att genomföra undersökningar oftare eller inom andra områden än de nationellt gemensamma, s.k. behovs- och målgruppsanpassade undersökningar med postal enkät. Det kan t.ex. vara inom ambulanssjukvård eller fördjupade undersökningar med postal enkät inom primärvården baserat på resultat från den nationellt gemensamma undersökningar. Det kan göras för en enskild region eller samordnat mellan flera beställare.

Flexibel metod

Ramavtal del 2 omfattar inga i förväg beslutade nationellt gemensamma mätningar. Genomförande sker med hjälp av behovsanpassade metoder såsom digitala enkäter, fokusgrupper, djupintervjuer, webbpaneler, olika typer av digitala lösningar eller telefonintervjuer.

Målet är att genom behovsanpassade metoder, större flexibilitet och kortare ledtider få djupare kunskap som skapar förutsättningar för utveckling och förbättring av vården inom specifika verksamhetsområden och/eller patientgrupper. Undersökningarna ska kunna anpassas till olika grupper för att uppnå en hög svarsfrekvens.

Korta ledtider och snabbare återkoppling av resultaten till beställaren gör det möjligt att utvecklingsarbete kan påbörjas tidigt. Undersökningarna kan ske samordnat mellan flera beställare eller nationellt gemensamt.