Publicerad 29 juni 2021

Dimensioner och viktning

Frågorna i Nationell patientenkät är indelade i sju dimensioner. Varje dimension består av delkomponenter som visar vilka aspekter patienter anser är viktiga. På så vis fastställs vilka frågor som ska mätas/besvaras för dimensionen.

Den analys som utgör grund för fastställandet av dimensionerna baseras på robusta statistiska metoder för att söka mönster i data. Syftet med mönstersökningen är att identifiera de dominerande strukturerna i ett dataset bestående av flera variabler.

Varför bygger våra enkäter på dimensioner?

Vi lever i en föränderlig värld och tittar vi bara inom hälso- och sjukvården så har flera stora reformer genomförts de senaste åren. Under 2015 trädde en patientlag i kraft. Den har vi haft i åtanke när vi arbetat fram enkäten och dess frågor. Vad som väntar runt hörnet vet vi inte, men många arbeten/utredningar är i igång därav behöver vi ha en flexibilitet i våra enkäter för att fånga dagens och morgondagens patientupplevelser.

Hur fungerar viktning av dimensionerna?

Som tidigare nämts består en dimension av flera frågor. Dessa frågor viktas (bidrar med en viss andel till det totala dimensionsvärdet) och utgör tillsammans det totala värdet på dimensionen. Redovisning sker genom att väga samman frågorna inom dimensionen och redovisas som ett värde mellan 0 och 100. Utifrån insamlad data görs en så kallad principal komponentanalys (PCA) som bestämmer vikterna.

Beräkningarna sker demokratiskt på individnivå enligt exemplet nedan:

Respondent A har besvarat alla ingående frågor i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,34
  • Fråga 2 – vikt 0,23
  • Fråga 3 – vikt 0,43

Respondent B har endast besvarat två av de ingående frågorna i dimension E:

  • Fråga 1 – vikt 0,50
  • Fråga 3 – vikt 0,50

I båda fallen summerar respondentens svar till 1.