Publicerad 28 mars 2024

Patientens röst i vården

Uppgifter om hur patienten upplever vården och bedömer sin hälsa bidrar till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. Nationell patientenkät och Nationell formulärsamling ingår i systemet för kunskaps-styrning.

Att fånga patienters röst kan handla både om hur de upplever vården och hur de bedömer sitt eget mående.

Genom Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor om sina upplevelser av vården. Det ger ovärderlig kunskap som ligger till grund för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården.

Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Sedan 2009 samordnar SKR arbetet med Nationell Patientenkät. Enkäterna skickas ut till cirka 700 000 patienter varje år.

Utveckling av ny nationell plattform

I juni 2018 tog SKR:s nätverk för Hälso- och sjukvårdsdirektörer (HSD) ställning för utvecklingen av en ny nationell plattform för att samla in patientrapporterade data. Den nya plattformen ska använda 1177 som primär kanal för insamlingen.

I juli 2020 presenterades ett förslag på ett nationellt bibliotek där alla vårdenheter i landet ska kunna hämta redan etablerade formulär för att samla in data: Nationell formulärsamling.

Styrgruppen för kunskapsstyrningen (SKS) har beslutat att SKR och Inera ska tillhandahålla det här biblioteket gemensamt. SKR ansvarar för innehållet och Inera för den tekniska lösningen genom sin tjänst 1177 formulärhantering.

PREM och PROM – två olika mått

PREM (Patient Reported Experience Measures) är mått på patienters upplevelser av hälso- och sjukvården när det gäller sånt som bemötande, delaktighet, förtroende för vården och tillgänglighet.

För att patienter ska känna sig fria att lämna kritiska synpunkter samlas PREM in anonymt, till skillnad från PROM, där patientens svar utgör underlag för vård och individuell uppföljning.

Undersökningarna som görs inom Nationell patientenkät mäter PREM.

PROM (Patient Reported Outcome Measure) är mått på patientens upplevelse av sjukdom och hälsa, ofta relaterat till behandling eller annan intervention och omfattar till exempel symptom, funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet.

PROM kan vara antingen sjukdomsspecifika eller generella, dvs. mäta en viss diagnos eller ett mer allmänt hälsotillstånd.

Formulären i Nationell formulärsamling mäter PROM.