Publicerad 27 februari 2024

Om patientenkäter

Patientenkäter är en del av hälso- och sjukvårdens kunskapsstyrning. Genom att förmedla patientens bedömning av sin hälsa och upplevelser av vården, bidrar de till en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Sedan 2009 samordnar SKR arbetet med Nationell Patientenkät (NPE), som samlar in patienters upplevelser av vården genom enkätundersökningar med så kallade PREM-frågor (Patient Reported Experience Measures). Enkäterna skickas ut till cirka 700 000 patienter varje år och används som underlag för verksamhetsutveckling.

Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i Nationell patientenkät har patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården.

Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv. Resultaten är också underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

Utveckling av ny nationell plattform

I juni 2018 tog SKR:s nätverk för Hälso- och sjukvårdsdirektörer (HSD) ställning för utvecklingen av en ny nationell plattform för att samla in PREM-data, men också data om hur patienter bedömer resultatet av den vård och behandling de fått, PROM-data (Patient Reported Outcome Measures).

Ställningstagandet inkluderade att den nya plattformen skulle använda 1177 som primär kanal för insamling av data.

Utifrån HSD:s ställningstagande genomfördes ett verifieringsprojekt, som i juli 2020 presenterade ett förslag för en nationell tjänst där alla vårdenheter i landet i ett första steg ska kunna samla in PROM-data genom redan etablerade formulär: Nationell formulärsamling.

SKR och Inera i samverkan

På rekommendation av den nationella samverkansgruppen för data och analys (NSG DA) har den nationella styrgruppen för kunskapsstyrningen (SKS) beslutat att SKR och Inera ska tillhandahålla tjänsten gemensamt.

SKR ansvarar för innehållet och Inera för den tekniska lösningen genom sin tjänst 1177 formulärhantering.