Publicerad 8 mars 2024

Medborgarskapsceremonier

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap.

Ett medborgarskap som grundas på samhörighet

En portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyftas fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för demokratin. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare.

Kommunernas ansvar

Alla kommuner ska bjuda in alla personer som är folkbokförda i kommunen och som under de senaste 18 månaderna blivit svenska medborgare.

Befolkningsuppgifter (Navet)

Kommuner kan via Skatteverkets aviseringssystem Navet ta fram vilka personer som har blivit nya svenska medborgare.

Beställningsblankett, Skatteverket (Navet)

Observera att det kan ta upp till 14 dagar att få ut uppgifterna.

Ceremoniernas innehåll

Kommunerna kan själva bestämma över ceremoniernas innehåll och anpassa den efter egna förutsättningar och förhållanden. Ceremonin ska förmedla budskapet att

  • det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten
  • medborgarskapet innebär friheter, rättigheter och skyldigheter
  • medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Budskapet kan till exempel förmedlas genom portalparagrafen.

Finansiering av medborgarskapsceremonier

Staten ska ersätta kommunerna för de kostnader som uppstår när de arrangerar ceremonier. Kommunerna behöver inte ansöka om finansiellt stöd för detta utan medlen fördelas i statsbudgeten genom det generella statsbidraget till kommunerna.

Staten avsätter 5 miljoner kronor per år för medborgarskapsceremonier. Summan varje kommun får genom denna fördelning är i förhållande till antalet kommuninvånare, det vill säga cirka 50 öre per person.

Ersättningen är tänkt att täcka arbetskostnader för

  • att förbereda och genomföra medborgarskapsceremonierna
  • kostnader för att inhämta namn- och adressuppgifter för nya medborgare i kommunerna
  • utskick av inbjudningar och svarskort.

Information till kommunerna

Länsstyrelserna har ett särskilt uppdrag att informera kommunerna hur de kan genomföra medborgarskapsceremonier samt vad som gäller för ersättningen med mera.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.