Publicerad 8 februari 2022

Arbetet med skatteunderlagsprognoser

Hur arbetar SKR under ett år med SKR:s skatteunderlagsprognoser och när under året publiceras de? Vilken roll spelar regeringens fastställande av uppräkningsfaktorer och Skatteverkets beskattningsutfall?

Syftet med publiceringen av dessa olika komponenter är att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas och hur de slutligen blir.

Tidpunkter för skatteunderlagsprognoser

Förbundet publicerar prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, månadsskiftet september/oktober samt december. Den prognos som görs i december ska ligga till grund för skatteberäkningen i bokslutet. Till grund för dessa prognoser ligger en konjunkturbedömning. Alla datum finns i Ekonomikalendern.

Under ett valår kan prognosen i månadsskiftet september/oktober senareläggas.

Ekonomikalendern

Uppräkningsfaktorer

Regeringens propositioner om den ekonomiska politiken har stor betydelse för kommuner och regioner. Bland annat fastställer regeringen uppräkningsfaktorer för skatteunderlaget i samband med budgetpropositionen i september varje år. Dessa utgör grunden för de preliminärt erhållna skatteintäkterna.

Vid valår är reglerna för när budgeten senast måste lämnas ändrade:

  • Om det inte blir regeringsskifte ska den lämnas senast två veckor efter riksmötets öppnande.
  • Om det blir regeringsskifte ska budgetpropositionen lämnas senast tre veckor efter att ny regering har tillträtt, dock senast den 15 november.

Propositioner ekonomi

Beskattningsutfall

Preliminära beskattningsutfall presenteras av Skatteverket i juni. Därefter sker uppdateringar ungefär var fjärde vecka från och med juli, innan det slutliga utfallet publiceras i december.

Skillnaden mellan de preliminärt erhållna och de definitiva skatteintäkterna regleras i den så kallade slutavräkningen. Den görs i januari två år efter det aktuella inkomståret.

Beskattningsutfall

Informationsansvarig

  • Patrik Jonasson
    Ekonom

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR