Publicerad 24 maj 2023

Regionernas köp av verksamhet

SKR följer årligen upp hur regionerna nyttjat marknaden för att säkerställa invånarnas behov av sjukvård och andra tjänster regionen ansvarar för. Regionerna köpte 2021 verksamhet för totalt 86 miljarder kronor, varav 56 miljarder kronor från privata utförare.

Köp från privata utförare totalt

Regionernas köp från privata utförare uppgick till 56 miljarder kronor. Kostnaderna ökade i löpande priser år 2021med hela 6,8 procent. Men eftersom regionernas totala kostnader (nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen) ökade ännu mer under andra pandemiåret, med 8,3 procent, minskade regionens andel som köps av privata utförare två tiondels procentenheter, från 17,9 till 17,7 procent (vägt medeltal).

Tabell 1: Regionernas kostnader 2019–2020

Miljarder (mdr) kronor och procent.

Tabellen visar Regionernas kostnader 2019–2021. Angivet värde är miljarder (mdr) kronor och procent (vägt medeltal).


År 2019

År 2020

År 2021

Köp av verksamhet från privata utförare (mdr)

52

52

56

Nettokostnad exklusive kostnad för
läkemedel inom läkemedelsförmånen (mdr)

294

292

316

Köp av verksamhet som andel av
nettokostnad exklusive läkemedel (procent)

17,7

17,9

17,7

Källa: SCB

Användning av olika totalkostnadsbegrepp

I redovisningen av regionernas köp av verksamhet görs jämförelser med regionernas nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, till skillnad från redovisningen av sektorns (kommuners och regioners) köp av verksamhet, där jämförelser för både kommuner och regioner istället sker mot kostnaden för det egna åtagandet (bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner).

I nyckeltalsdatabasen Kolada finns indikatorer på regionernas köp av verksamhet, där jämförelser görs på samma sätt, mot nettokostnader.

Ett nyckeltal som ställer kostnaden för köp av verksamhet i relation till totala kostnader är blir ett bättre mått, inte enbart att det är oberoende av inflationen, utan också oberoende av verksamhetens storlek. Detta gör det nyckeltalet användbart i jämförelser både i utveckling över tid, mellan regioner av olika storlekar respektive mellan olika verksamhetsområden inom regionernas ansvarsområden.

Tabell 2: Regionernas totala kostnader 2021

Miljarder (mdr) kronor och procent

Tabellen visar på konsekvensen av de olika förekommande totalkostnadsbegreppen i regionernas verksamheter år 2021regionernas totala kostnader 2020, angivet värde i miljarder kronor (mdr) och procent.


Regionens totala kostnad, mdr

Köp av verksamhet som andel av totala kostnader, procent

Kostnad för eget åtagande

421

13,3

Nettokostnad exklusive kostnad för läkemedel inom läkemedelsförmånen

316

17,7

Tabellförklaring: Tabellen visar på konsekvensen av de olika förekommande totalkostnadsbegreppen i regionernas verksamheter år 2021regionernas totala kostnader 2020, angivet värde i miljarder kronor (mdr) och procent. Källa: SCB

Köp av verksamhet per region

Köp av verksamhet från privata utförare som andel av totala kostnader speglar en av regionen vald försörjningsstrategi. Olika aspekter och faktorer ligger bakom ett sådant val som balansen mellan befintligt utbud och aktuella behov eller efterfrågan, geografiska och demografiska förutsättningar eller eventuellt en politiskt betingad uppfattning om vilken organisations- eller driftsform som bäst tjänar sitt syfte. Olika förutsättningar och uppfattningar har inneburit att marknaden av privata utförare inom den offentliga finansieringen utvecklats olika i olika regioner.

Stockholm och Sörmland är de två regioner som valt strategier som inkluderar upphandling och konkurrensutsättning. En alternativ slutsats är att privata utförare här uppfattat att det funnits de bästa förutsättningarna för etablering inom den offentligt finansierade välfärden. 28 respektive 26 procent av regionernas hela verksamhet utförs av privata utförare. I Sörmland har en stor förändring skett på kort tid då andelen privata utförare ökat från ca 8 procent 2018 till 26 procent av regionens totala kostnader 2021. Läs mer om Sörmland under verksamhetsområde primärvård.

I andra regioner med andra förutsättningar har valet i större utsträckning fallit på att utföra offentlig verksamhet i offentlig regi, alternativt att villkoren inte i samma utsträckning lyckats fånga privata utförares intresse för etablering. I Västerbotten och Norrbotten utförs mindre än fem procent av regionernas hela ansvarsområde av privata utförare.

Hur stor andel av välfärden utförs av privata utförare i din region? Jämför i Kolada

Källa: SCB

Diagramförklaring:

Regionens köp av verksamhet totalt, från privata utförare, som andel av nettokostnad exklusive kostnader för läkemedel inom förmånen (procent), per region och riket.

Köp per verksamhetsområde

Det är inte bara mellan regioner som marknadsanvändningen varierar. Även inom regionernas olika verksamhetsområden finns stora skillnader.

Diagram 2: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde, år 2021

Följande verksamhetsområden redovisas i tabellen: Primärvård, Specialiserad somatisk vård, Specialiserad psykiatrisk vård, Övrig hälso- och sjukvård, Tandvård, Trafik och infrastruktur. Kultur, utbildning och allmän regional utveckling.
Värde anges i miljarder kronor.

Kostnader för köp av verksamhet från privata utförare ökade inom samtliga områden, en konsekvens av att verksamheter öppnade upp allt mer under 2021 efter att vård under framförallt år 2020 ställts in och ställts om under pandemin.

Kostnaderna för privata utförare vård ökade med vardera ca 1,5 miljarder kronor för verksamhetsområdena primärvården och specialiserad somatisk vård, viket utgör 81 procent av regionernas totala kostnadsökningar för köpt verksamhet från privata utförare. Totalt ökade kostnaderna med sju procent.

Tabell 3: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde

Kostnader anges i miljarder (mdr) kronor, kostnadsutveckling i procent, 2020-2021.


Tabellen visar regioners kostnad och kostnadsutveckling för ersättningar till privata utförare, per verksamhetsområde och för åren 2020-2021.
Kostnader uttrycks i miljarder kronor och kostnadsutveckling i procent.


Köp 2020, mdr kr

Köp 2021, mdr kr

Kostnadsutveckling, procent

Primärvård

20,9

22,4

7

Specialiserad somatisk vård

12,2

13,6

11

Specialiserad psykiatrisk vård

2,5

2,6

4

Övrig hälso- och sjukvård

1,8

1,8

0

Tandvård

1,1

1,4

18

Trafik och infrastruktur

13,6

14,0

3

Kultur, utbildning och allmän regional utveckling

0,2

0,2

3

Regionerna totalt, vägt medeltal

52,3

55,8

7

Tabellförklaring: Tabellen visar regioners kostnad och kostnadsutveckling för ersättningar till privata utförare, per verksamhetsområde och för åren 2020-2021.
Kostnader uttrycks i miljarder kronor och kostnadsutveckling i procent.
Källa: SCB

Oaktat att kostnader inom olika verksamhetsområden ökar, kvarstår frågan om en större eller mindre andel av regionernas ansvarsområde överlämnats till privata aktörer att utföra. Utvecklingen av andelar beror inte enbart av storleken på köpen, utan också på utvecklingen av regionens nettokostnader. Trots att till exempel kostnaderna för köp av psykiatriverksamhet från privata utförare i löpande pris ökade med fyra procent, minskade privatas marknadsandel med 0,3 procentenheter.

Inom de flesta övriga områden ökade marknaden av privata utförare sin andel av verksamhetsområdet på bekostnad av den andel som bedrivs i offentlig regi. Mest markant ökade marknadsanvändningen inom primärvården med 1,2 procent och tandvården med 2,3 procent.

Tabell 4: Köp av verksamhet från privata utförare per verksamhetsområde

Anges som procent av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen, 2020-2021. Förändring i andelar mellan åren anges i procentenheter.

Tabellen visar regionernas marknadsanvändning i sitt uppdrag som huvudman. Privata utförares ”marknadsandel” uttryckt som köp av verksamhet från privata utförare som andel av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (vägt medeltal), per verksamhetsområde och för åren 2020-2021.


Andel 2020, procent

Andel 2021, procent

Förändringsutveckling, procentenheter

Primärvård

41,5

42,7

1,2

Specialiserad somatisk vård

8,0

8,3

0,3

Specialiserad psykiatrisk vård

10,1

9,8

-0,3

Övrig hälso- och sjukvård

8,3

8,2

-0,1

Tandvård

16,3

18,6

2,3

Trafik och infrastruktur

48,1

49,2

1,1

Kultur, utbildning och allmän regional utveckling

2,2

2,2

0,0

Regionerna totalt (vägt medeltal)

17,9

17,7

-0,2

Tabllförklaring: Tabellen visar regionernas marknadsanvändning i sitt uppdrag som huvudman. Privata utförares ”marknadsandel” uttryckt som köp av verksamhet från privata utförare som andel av nettokostnader exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (vägt medeltal), per verksamhetsområde och för åren 2020-2021.
Källa: SCB

Verksamhetsområde primärvård

Kostnaden för primärvård per invånare ökade 2021 i fasta priser med 3 procent, men andra verksamhetsområden ökade mer, till exempel ökade specialiserad somatisk vård med 6 procent (omräknat till fasta priser baserat på indexet LPIK exklusive kostnader för läkemedel). Primärvårdens andel av regionernas totala kostnader ökade därmed inte under 2021.

År 2021 ökade kostnaderna för vård som utförs av privata vårdgivare med 1,5 miljard eller sju procent, i löpande priser. En omställning mot nära vård har i en del regioner inneburit att ytterligare medel tillförts primärvården. En ökad tillgänglighet till digital vård, i stor utsträckning stimulerad av en aktivitetsbaserad ersättning, kan ha verkat kostnadsdrivande.

Primärvården som i hög grad är konkurrensutsatt och privata utförare utgör en betydande del av utbudet. Andel listade personer hos privata utförare uppgick vid halvårsskiftet 2021 till 41 procent. Privata utförares kostnadsandel inom primärvården uppgick för helår 2021 till 43 procent, och privata vårdgivare ökade därmed marknadsandelen inom primärvården med 1,2 procentenheter.

Privata vårdgivare som erbjuder digitala vårdtjänster via video eller chat har ökat mycket kraftigt under åren efter 2018. Många av vårdgivarna är anslutna till offentlig finansiering genom vårdval primärvård i Sörmland, som i sin tur utomlänsfakturerar patientens hemregion. 29 procent av alla listade i Hälsoval Sörmland var 2021 listade på en vårdcentral som bedrivs i privat regi. Men genom att många personer från hela Sverige har digitala vårdkontakter med vårdgivare anslutna till Hälsoval Sörmland är regionens kostnader för köpt primärvård från privata betydligt högre. 2021 uppgick andelen till 81 procent av nettokostnaden efter att hemregionerna fakturerats digital vård för sina invånare.

Hur utvecklas primärvårdsmarknaden i din region? Jämför i Kolada utvecklingen över tid.

Diagramförklaring:

Regionens köp av primärvård från privata utförare/vårdgivare (privata företag, föreningar, stiftelser med mera) som andel av nettokostnaderna exklusive kostnader för läkemedel inom läkemedelsförmånen (procent)

Riket (vägt medel) beräknas som kvoten av samtliga regioners kostnader för köp av verksamhet respektive nettokostnader. En stor region får större genomslag på detta medeltal än en lite regions.

Alla regioner (ovägt medel) är medelvärdet av samtliga regioners andelar. Alla regioner har i beräkningen av medelvärde lika vikt, en stor regions värde har samma vikt som en liten regions.

Källa: SCB

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Lars Kolmodin
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.