Publicerad 12 oktober 2022

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbapplikation där aktuella nationella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet samlas. Den finansieras gemensamt av regionerna men utvecklas och drivs av SKR.

Sjukvården behöver tillgång till fortlöpande och aktuell kvalitetsdata. Det är en förutsättning för systematiskt förbättringsarbete. I Vården i siffror tillgängliggörs aktuell data från en mängd olika källor och för de flesta vårdenheter i Sverige. Gränssnittet gör det möjligt för användaren att få ut och analysera data för sina enheter.

Vården i siffror

Data från flera källor

Statistiken i Vården i siffror kommer framför allt från de många diagnos- eller ingreppsspecifika nationella kvalitetsregistren. Men data hämtas också från andra insamlingar, som till exempel Nationell Patientenkät, Väntetider i vården och Hälso- och sjukvårdsbarometern. Data hämtas också in från statliga register och undersökningar, bland annat från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån.

Data från register och källsystem hämtas via den Nationella Tjänsteplattformen, som förvaltas av Inera AB.

Ger fakta för analys och dialog

Vården i siffror uppdateras löpande, med så korta löptider och på så låg enhetsnivå som möjligt per undersökning. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering. Men sidan riktar sig också till andra som är intresserade av hälso- och sjukvårdens kvalitet och utveckling som politiker, tjänstemän, patientföreträdare och analytiker.

Filmen" Vården i siffror- hjälper vården bli bättre" beskriver hur bakgrunden till webbplatsen Vården i siffror, vilken information som finns och hur den kan användas. Längd: 1.40 minuter.

Informationsansvarig

  • Anna Brismar
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR