Publicerad 17 augusti 2023

Aktörer

SKR är en av flera nationella aktörer som jobbar för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg.

Inera

Inera AB ägs gemensamt av SKR, regionerna och så gott som alla av Sveriges kommuner. Bolaget utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av ägarna, och i samverkan med både statliga myndigheter och privata aktörer. I uppdraget ingår bland annat att jobba med standarder, arkitektur, infrastruktur, informationssäkerhet och gemensamma förutsättningar för upphandlingar.

Ineras tjänsteutbud, Inera

Adda

Adda (tidigare SKL Kommentus Inköpscentral) är en del av SKR-koncernen och arbetar i huvudsak med samordnade upphandlingar för kommuner och regioner. Ramavtalen inom området digitalisering omfattar tjänster för välfärdsteknik, som främst används inom socialtjänsten. I ramavtalet finns exempelvis tjänster som taligenkänning, som också kan användas inom hälso- och sjukvården.

Adda, ramavtal välfärdsteknik

E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten har i uppdrag att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och dessutom erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner. I ett särskilt regeringsuppdrag ska myndigheten samordna, utforma och tillgängliggöra ett nationellt stöd för införande och användning av digital teknik (e-hälsa), med inriktning på kommunernas arbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

E-hälsomyndigheten

DIGG – myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten har i uppgift att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter och förvaltningen i kommuner och regioner. DIGG bildades 2018 och tog då över uppgifter från andra myndigheter, till exempel E-legitimationsnämnden och Ekonomistyrningsverket ESV.

DIGG - myndigheten för digital förvaltning

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen jobbar främst med att skapa förutsättningar för en bra informationsstruktur inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen erbjuder bland annat verktyg för gemensam struktur och begreppsanvändning, en viktig del i arbetet med att uppnå Vision e-hälsa 2025. Socialstyrelsen har också specifika uppdrag inom välfärdsteknikområdet, och erbjuder bland annat verktyg för att kunna jämföra utvecklingen i den egna kommunen med andra.

E-hälsa, Socialstyrelsen

Läkemedelsverket

En säker digital hantering av läkemedel och den information om patienten som hanteras i samband med förskrivning, är en av grunderna i arbetet med Vision e-hälsa 2025. Utgångspunkten för Läkemedelsverkets arbete är en nationell läkemedelsstrategi, som bland annat inkluderar en nationell läkemedelslista (ny lag från 1 juli 2020). Läkemedelsverket är även tillsynsmyndighet för medicintekniska produkter och så kallade medicinska nationella informationssystem och har därigenom en viktig roll både för hälso- och sjukvårdens aktörer och för näringslivets utveckling av olika digitala lösningar.

Nationell läkemedelsstrategi, Läkemedelsverket

Nationella läkemedelslistan, SKR

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet arbetar bland annat med kunskap, verktyg och praktiska tips för delaktighet vid utveckling med hjälp av digital teknik.

Stöd och verktyg, Myndigheten för delaktighet

Informationsansvarig

  • Karina Tellinger
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.