Publicerad 29 april 2022

Information med anledning av kriget i Ukraina

Information för kommuner och regioner om SKR:s arbete.

SKR:s roll

SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära och har fortlöpande kontakt med myndigheter, där SKR lyfter de behov som kommuner och regioner har. SKR tar även fram information som särskilt rör kommuner och regioner med anledning av situationen i Ukraina och hur den påverkar Sverige.

Statistik om åldersgrupper uppdelat per kommun

På Migrationsverkets hemsida finns statistik om sökande från Ukraina uppdelat på åldersgrupper per kommun.

Sökande från Ukraina, Migrationsverket

Yttrande på lagrådsremissen "Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande"

SKR:s styrelse har yttrat sig om regeringens lagrådsremiss ”Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande”. SKR delar regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna, men anser att det behövs förtydliganden i en rad frågor när det gäller förslaget om kommuners uppdrag att ordna boenden.

Yttrande på utkast till Lagrådsremiss Åtgärder för en jämnare fördelning av boendet för vissa skyddsbehövande

Många frågor kvar att lösa för flyktingmottagandet, nyhet 22 april 2022

Massflyktsdirektivet

EU:s medlemsstater har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet.

Den som får uppehållstillstånd som massflykting omfattas av lagen om mottagande av asylsökande, LMA, från och med tidpunkten när uppehållstillstånd beviljas. De omfattas då i princip av samma regelverk som asylsökande vad gäller till exempel boende, ekonomiskt och annat stöd, skola samt hälso- och sjukvård. Ensamkommande barn ska anvisas till en kommun som ansvarar för att ordna boende.

Migrationsverket ansvarar för bistånd

Migrationsverket har huvudansvaret för bistånd till massflyktingar, det vill säga främst logi, dagersättning och särskilt bidrag. Kommunen kan dock, med stöd av 3 a § tredje stycket LMA, få ett ansvar att lämna bistånd enligt LMA initialt till dess att Migrationsverket tar över ansvaret. Den som omfattas av LMA har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL för sådana förmåner som kan ges enligt LMA.

Om individen väntar på beslut om uppehållstillstånd och inte omfattas av LMA kan bistånd enligt socialtjänstlagen aktualiseras. Biståndsbedömningen måste då göras i skenet av den tillfälliga situation som det rimligen handlar om till dess att individen omfattas av LMA.

Migrationsverkets infor­ma­tion till kommuner och regi­oner om mass­flyk­tingar

Migrationsverkets infor­ma­tion om massflyktsdirektivet

Migrationsverkets information riktad till personer som kommer till Sverige från Ukraina

Uttalande till stöd för Ukraina

Vi vänder oss till Ukrainas kommuner och deras valda ledare för att uttrycka vår solidaritet och våra förhoppningar att ni ska lyckas bidra till enighet, stabilitet, skydd och försvar av ert land och er befolkning. Det säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Uttalande till stöd för Ukraina i sin helhet

Kongressen fördömde Rysslands krig mot Ukraina

Europarådets kongress fördömer Rysslands invasion

Kommun- och regionförbund i Europa till stöd för Ukraina

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR