Avtal 20: Långa avtalsperioder viktiga för välfärdens verksamheter

Under pandemin har arbetsgivare och fackförbund samverkat för att snabbt hitta lösningar som stödjer välfärdens verksamheter och medarbetare i ett mycket svårt läge. När vi nu ska förhandla fram nya kollektivavtal för välfärden, behöver vi lyfta blicken och ta ansvar för att avtalen också stöttar verksamheterna och medarbetarna över tid. Långa avtalsperioder ökar kommuners och regioners möjligheter att planera långsiktigt och utveckla välfärdens verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Långa avtalsperioder och lokal lönebildning

Vårens stora avtalsrörelse på svensk arbetsmarknad pausades på grund av pandemin, men har nu återupptagits. En av flera viktiga frågor rör avtalsperiodens längd.

Här vill kommuner och regioner nå avtalsperioder som sträcker sig över flera år och gärna är så långa som möjligt. Det ger en stabil grund som gör att kraft och resurser i verksamheten kan ägnas åt att möta olika lokala förutsättningar och behov.

Avtal som sträcker sig över flera år ökar också förutsättningarna för en bra och långsiktig strategisk planering, vilket kommer att vara viktigt de kommande åren då den ekonomiska prognosen för kommuner och regioner ser ovanligt tuff ut. Långa avtalsperioder ger då möjlighet att stärka den viktiga kopplingen mellan verksamhetsmål, budgetprocess och löneprocess.

Kommuner och regioner är också tydliga med att lönen ska sättas så nära verksamheten som möjligt, gärna i dialog mellan chef och medarbetare ute på arbetsplatserna. Lönen ska vara individuell och differentierad. Den ska spegla medarbetares individuella bidrag till verksamhetens mål och resultat. Även här är långsiktighet viktigt för att ytterligare kunna utveckla den lokala lönebildningen och nå en önskvärd lönestruktur.

Kompetens och omställningsavtal för välfärden

Ett avtal som bär långsiktighetens prägel är det nya kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR). Den allt snabbare förändringstakten i verksamheterna kommer att kräva utbildning och kompetensinsatser av stora delar av arbetskraften, som på grund av brister i kompetens annars riskerar att bli av med sina anställningar. KOM-KR har fokus på tidiga omställningsinsatser och löpande kompetensutveckling. Att behålla befintliga personalresurser och förbereda dessa inför förändrade verksamhetsbehov kommer att vara helt nödvändigt för att säkra kompetensförsörjningen i välfärden.

KOM-KR gäller från och med den 1 maj 2020

Vi och fackförbunden förhandlar nu om nya avtal för omkring 650 000 av välfärdens medarbetare. Målsättningen är att nya avtal ska finnas på plats i nära samband med att de nuvarande löper ut den 31 oktober. SKR:s förhoppning är att vi, trots den exceptionella situation som råder i samhället, kan träffa avtal som ger kommuner och regioner långsiktiga förutsättningar för fortsatt utveckling av verksamheter, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Fakta om de fyra huvudöverenskommelser och allmänna bestämmelser som vi förhandlar om

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen