Avtal 20: Långsiktigt ansträngd ekonomi kräver prioriteringar

De ekonomiska resultaten i kommuner och regioner för 2020 kommer att vara starkare än förväntat, enligt SKR:s senaste ekonomirapport. Men rapporten visar också på en oroväckande snabb nedgång de kommande åren, och på sikt är kommunernas och regionernas ekonomi fortsatt ansträngd. Det behöver både vi och fackförbunden ta hänsyn till i höstens avtalsförhandlingar.

Regeringen aviserade i höstbudgeten stora ekonomiska tillskott till välfärden. Det är bra. De tillfälliga pengarna är nödvändiga för att täcka de extrakostnader som välfärden har haft, och fortfarande har, i pandemins spår. Det är i huvudsak de tillfälliga statsbidragen som medför att kommuner och regioner kan redovisa ett positivt ekonomiskt resultat för 2020.

Mörk ekonomisk prognos för kommunerna redan 2023

Samtidigt visar SKR:s ekonomirapport att kommunernas starka resultat är just tillfälligt och kortsiktigt. Under de kommande åren svänger resultatkurvan markant nedåt. Redan år 2023 är prognosen att det ekonomiska resultatet i kommunerna kommer att vara det lägsta på mycket länge. Det kommer att krävas åtgärder eller extra statsbidrag på 3 miljarder kronor för att nå ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag.

Diagram över kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.

Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar.

SKR:s ekonomirapport

Stora demografiska förändringar kräver ansvarsfulla och hållbara prioriteringar

Att kommuner och regioner på sikt kommer att ha ett ansträngt ekonomiskt läge har flera orsaker. Det kommande årtiondet genomgår Sverige betydande demografiska förändringar och framför allt blir 40-talisterna över 80 år. Och de är många. Antalet äldre över 80 ökar med 50 procent, vilket kommer att innebära en rejält ökad efterfrågan på välfärdstjänster som vård och omsorg. Samtidigt ser vi att konkurrensen om arbetskraft under samma tidsperiod kommer öka markant då motsvarande ökning av personer i arbetsför ålder är låga 5 procent.

Kommuner och regioner ska fortsätta rekrytera kompetent personal, men den svaga ökningen av personer i yrkesverksam ålder gör att det inte kommer att räcka enbart med nyrekryteringar. Vi behöver därför fortsätta skapa goda förutsättningar för kompetenshöjande insatser och omställning, fler och flexibla vägar in i välfärdsyrkena och bli ännu bättre på att ta till vara digitaliseringens möjligheter.

En annan osäkerhetsfaktor för ekonomin är naturligtvis coronapandemin. Det har tyvärr blivit väldigt tydligt att den inte är över. De restriktioner som infördes i våras gäller fortfarande och under de senaste veckorna har smittspridningen ökat. Osäkerheten om utvecklingen framåt är därför mycket stor.

Demografiska förändringar med ökad efterfrågan på välfärdstjänster och långsiktigt ansträngd ekonomi kommer att kräva ansvarsfulla och hållbara prioriteringar. Den demografiska utvecklingen kommer i sig att driva stora kostnader de kommande tio åren. Kommuner och regioner behöver ta tillvara på tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens och engagemang på bästa möjliga sätt. Och vi måste göra det utan att riskera välfärdens finansiering. Att ta ansvar för ekonomin är att ta ansvar för välfärden.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen