Avtal 20: Utmanande balansgång för både oss och facken

Höstens avtalsförhandlingar blir en utmaning av flera skäl. Vi har en rejält ansträngd ekonomi att förhålla oss till samtidigt som förväntningarna från fack och medarbetare är höga, inte minst mot bakgrund av coronapandemin. Det kommer att krävas både kreativitet och konstruktivitet för att hitta lösningar som tar hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna och verksamheternas utvecklingsbehov, och samtidigt bidrar till att vi kan behålla och rekrytera personal.

Coronapandemin medförde att många verksamheter inom kommuner och regioner snabbt fick ställa om under våren. De planerade avtalsförhandlingarna för omkring 650 000 medarbetare sköts upp till hösten och de befintliga avtalen förlängdes till den 31 oktober. Redan innan coronapandemin slog till fanns det ett antal utmaningar för välfärden som både vi och de fackliga organisationerna känner väl till, och som behöver tas i beaktande under avtalsförhandlingarna:

 • Stora demografiska förändringar med fler unga och äldre, vilket leder till kraftigt ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
 • En ökad konkurrens om arbetskraften. Det behöver rekryteras fler medarbetare till sektorn och det finns också behov av omställningsinsatser för redan anställd personal.
 • Det ekonomiska läget i kommuner och regioner är mycket ansträngt, och prognosen framåt ser tyvärr inte ljusare ut.

Den ansträngda ekonomin och lönebildningsmodellen

Coronapandemin har satt ytterligare press på samhällsekonomin. Vissa företag och branscher har tappat enorma intäkter och behöver stöd av staten för att inte gå under. Välfärden har jobbat för högtryck under de senaste månaderna men det innebär också att kostnaderna ökat i samma takt. Regeringen har i höstbudgeten aviserat stora ekonomiska tillskott till välfärden. Det är bra. Samtidigt måste man komma ihåg att det handlar om tillfälliga pengar som i huvudsak kommer att gå till krisstöd och kompetenshöjande insatser.

Ekonomin i kommuner och regioner är tyvärr rejält ansträngd. Prognosen för skatteunderlaget 2020 är historiskt låg och SKR bedömer att det kan dröja fram till 2023 innan samhällsekonomin är i balans igen. För att klara av välfärdens finansiering de kommande åren krävs prioriteringar, där tillgängliga resurser och medarbetarnas kompetens tillvaratas på bästa möjliga sätt. Genom att ta ansvar för en ekonomi i balans så tar vi också ansvar för välfärden.

Den lönebildningsmodell som vi har haft på svensk arbetsmarknad sedan slutet på 90-talet och som har fungerat väl, kommer att vara viktig även denna avtalsrörelse och det är ett gemensamt ansvar för arbetsmarknadens parter. Den har tjänat Sverige och svensk välfärd väl, samtidigt som den har gett reallöneökningar långt över 60 procent de senaste 20 åren.

Höga förväntningar och reella begränsningar

Under coronapandemin har många medarbetare i välfärden fått jobba hårt under mycket svåra förutsättningar. Om de fackliga organisationerna och medarbetarna hade höga förväntningar på årets avtalsrörelse redan i vintras, så har de har knappast blivit lägre nu. Vi kan se att frågor som rör arbetstider, arbetsmiljö och lön kommer att bli framträdande i avtalsförhandlingarna.

Jag har förståelse för de högt ställda förväntningarna. Samtidigt går det inte att komma ifrån att såväl kommuners och regioners ansträngda ekonomi som lönebildningsmodellen på arbetsmarknaden är faktorer som vi behöver beakta. Det tror jag att också de fackliga organisationerna har insikt i.

Vi vill ha avtal som stöttar verksamhetsutveckling

Alla dessa faktorer gör avtalsrörelsen till en utmanande balansgång för både arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. Utmaningen ligger i att navigera fram genom dessa grundläggande förutsättningar och tillsammans förhandla fram konstruktiva lösningar som är hållbara över tid.

Det kommer sannolikt att bli heta diskussioner under avtalsrörelsen. Men det gäller nu att vi och facken, trots våra olika roller, kan förhandla oss fram till ett ansvarsfullt avtal som beaktar den långsiktiga samhällsekonomin, stödjer utvecklingen av välfärdens verksamheter och bidrar till att arbetsgivarna kan behålla och rekrytera personal.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen