Avtal 21: Gemensamt fokus på skolans kompetensutmaning

Nu har vi ett nytt avtal för 200 000 lärare runt om i landet på plats. Avtalet är på tre år och bygger på lokal lönebildning där lönen sätts så nära verksamheten som möjligt. Framför allt är avtalet en fortsättning och utveckling av den väg vi och lärarfacken slog in på redan i det föregående avtalet: att ge lokala parter goda förutsättningar och stöd i arbetet med att kraftfullt möta skolans kompetensutmaning.

Avtalsförhandlingarna har till stora delar genomförts via videomöten. Det har varit en självklar konsekvens av coronapandemin och rekommendationerna om att hålla avstånd och bidra till att minska smittspridningen i samhället. Att förhandla genom videomöten är ovant, men det har fungerat förvånansvärt bra och jag är mycket nöjd med att vi nu har ett treårigt avtal på plats.

Avtalet är utan centralt angivna nivåer, vilket gör att parterna tillsammans kan fortsätta utveckla den lokala lönebildningen. Lokala parter kommer att arbeta med individuell och differentierad lönesättning för att uppnå en önskvärd lönestruktur och en fortsatt god löneutveckling för lärarna.

Omvärldsfaktorer innebär utmaningar för skolan

Ökad konkurrens om arbetskraften och en ansträngd ekonomisk situation innebär utmaningar för skolan. Vi som parter behöver fortsätta skapa goda förutsättningar för kompetenshöjande insatser och omställning för att chefer och medarbetare ska kunna möta de ökande behoven i skolan idag och imorgon.

Under ett år med coronapandemin har många verksamheter och lärare snabbt fått ställa om och erbjuda distansundervisning för eleverna. Vi behöver dra lärdomar av vad som fungerat bra, och vad som fungerat mindre bra, och se vilka delar som kan bidra till att utveckla undervisningen, läraryrket och skolan som helhet.

Skolans utveckling kräver ett gott samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och staten. Ett samarbete som bygger på tät och tillitsfull dialog, väl förankrade reformer och tydliga roller där ansvar och befogenheter följs åt. Parterna har identifierat ett antal områden där vi ska ta upp gemensam dialog med staten.

Skolans kompetensförsörjning måste vara i fokus även i fortsättningen

Den fråga som kräver mest uppmärksamhet de kommande åren är hur vi gemensamt agerar för att möta skolans kompetensutmaning. Det avtal som vi och lärarfacken tecknade 2018 lade stor vikt vid detta och innehöll gemensamma åtaganden kring strategisk kompetensförsörjning som syftade till att stärka skolan och läraryrket. Det är viktigt och nödvändigt att denna inriktning stärkts och blivit en bärande del även i det nya avtalet.

Centrala parter har kommit överens om att fortsätta och utveckla stödet till lokala parter. Exempelvis ska det genomföras en gemensam kunskapssatsning med fokus på friskfaktorer i syfte att skapa en långsiktigt hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Vidare ska alla arbetsgivare utarbeta en plan för ett strategiskt arbete som säkrar skolans kompetensförsörjning.

Det är nödvändigt att huvudmännen och professionen har en nära samverkan kring den långsiktiga och strategiska utvecklingen av läraryrket. Genom det nya avtalet fortsätter det partsgemensamma arbetet med att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Avtalet stärker förutsättningarna för att gemensamt och kraftfullt möta skolans kompetensutmaning med insatser som är anpassade efter lokala behov.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Viktor Karlsson
   Kommunikatör

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen