17 oktober 2022 kl. 09.30-16.00

Från skyddat boende till eget hem – bättre stöd för våldsutsatta

Hur underlättar vi för utsatta kvinnor och barn att flytta från en våldsam man, partner eller pappa? Och vad innebär den nya reformen för skyddat boende? SKR bjuder in forskare, myndigheter, kommuner och allmännytta.

Anmäl dig

Sändningen kan ses i efterhand till och med 17 oktober 2023.

Innehåll

Trots att det borde vara våldsutövaren som ska lämna hemmet, så är en flytt många gånger avgörande för att utsatta kvinnor och barn ska kunna lämna en våldsam partner och pappa. Samtidigt finns en rad utmaningar, både för de våldsutsatta och för de aktörer som ska ge stöd. Det gäller till exempel finansiering, upphandling och kvalitetskrav för skyddat boende. Men också förutsättningarna på den ordinarie bostadsmarknaden, där få våldsutsatta har chans till nytt kontrakt.

Under dagen går vi igenom vad regeringens kommande reform för skyddat boende innebär för kommunerna. Vi lyfter också exempel på vad kan olika samhällsaktörer göra för att underlätta hela flyttkedjan – från skyddat boende i det akuta skedet, till en ny egen bostad som kan möjliggöra starten på ett nytt liv fritt från våld.

Målgrupp

  • Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i socialtjänsten
  • Chefer, förtroendevalda, strateger och andra yrkesverksamma som arbetar med sociala bostadsfrågor, upphandling samt samverkan med civilsamhället i kommuner, t.ex. med IOP
  • Kommunala bostadsbolag, ideella organisationer samt berörda myndigheter

Program

09.30–09.45 Inledning

Renée Andersson och Elin Holmgren, handläggare, SKR

09.45–10.05 Boende för våldsutsatta – vad gör regeringen?

Helena Hagelberg, kansliråd, Jämställdhetsenheten, Arbetsdepartementet

10.05–10.15 Paus

10.15–11.00 Reformen skyddat boende – genomgång av lagförslagen

Renée Andersson, handläggare SKR och Elin Persson, förbundsjurist SKR, ger en översikt över regeringens utkast till lagrådsremiss om stärkta rättigheter för barn och vuxna i skyddat boende. Vad innebär de nya lagförslagen för kommunerna? Och vad blir kostnaden?

11.00–11.10 Paus

11.10–12.00 Skyddat boende för vem, hur och var?

Trots att många våldsutsatta bor på skyddat boende under en period, så är det en verksamhet som är relativt outforskad i Sverige. Veronica Ekström berättar om ett pågående forskningsprojekt som fokuserar på hur socialtjänst, utförare av skyddade boenden och våldsutsatta uppfattar vad som är kvalitet i arbetet. Veronica Ekström är docent i socialt arbete vid Marie Cederschiöld högskola.

12.00–13.00 Paus för lunch

13.00-13.25 Att ta bostadssocialt ansvar för våldsutsatta

Hur påverkar sociala kontrakt, förturer, tillträdeskrav och vräkningsförebyggande arbete möjligheterna för ett tryggt stadigvarande boende för våldsutsatta kvinnor? Åsa Schelin, expert på bosociala frågor, berättar om Sveriges Allmännyttas arbete.

13.25–13.30 Paus

13.30–13.50 Hur arbetar det nationella nätverket Kompotten?

Alma Husejnovic, samordnare Västerås stad, berättar hur nätverket Kompotten arbetar för att de mest våldsutsatta ska få ett nytt stadigvarande boende i en annan kommun.

13.50–14.00 Paus

14.00–14.30 Stöd att få stadigvarande boende – kartläggning av kommuners insatser

Länsstyrelserna har haft regeringens uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende. Men hur hänger tiden på skyddat boende ihop med möjligheten att komma till ett tryggt stadigvarande boende? Vilka hinder, utmaningar och lösningar har kartläggningen identifierat? Hanna Hansson, utredare vi Länsstyrelsen Västerbotten, berättar om kartläggningen.

14.30–14.35 Paus

14.35–14.50 Regionalt arbete med "minikompotten"

Med inspiration från det nationella nätverket Kompotten har flera andra initiativ startats. Syftet är att komplettera och förstärka arbetet och att möjliggöra geografisk rörlighet för att skapa trygga stadigvarande boenden för våldsutsatta kvinnor. Khali Polcer, Integrationsutvecklare, Samordnare mäns våld mot kvinnor vid Länsstyrelsen berättar om Gävleborgs arbete.

14.50–15.00 Paus

15.00-15.45 Samverkan med kvinnojourer – är IOP lösningen i Göteborg?

Sedan flera år samverkar Göteborgs stad med kvinnojourerna i kommunen, och just nu pågår en process för att ingå IOP (Idéburet offentligt partnerskap) om skyddat boende. Ludvig Sandberg, utvecklingsledare i Göteborgs stad berättar om lösningar och hinder på vägen.

15.45–16.00 Summering och avslut


Läs vidare

Informationsansvarig

  • Renée Andersson
    Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR