OBS! Evenemanget är avslutat!5 oktober 2022 kl. 09.30-16.30

Personlig assistans enligt LSS - nu och efter den 1 januari 2023

Syftet med kursen är att informera och ge grundläggande kunskaper om insatsen personlig assistans enligt LSS enligt nuvarande bestämmelser samt informera om de ändringar som rör insatsen som träder i kraft den 1 januari 2023.

Anmäl dig

Innehåll

I kursen går vi igenom bestämmelser du behöver vara insatt i då du handlägger en begäran om personlig assistans. Kursen kommer att ge dig svar på bland annat följande frågor:

Vad innebär insatsen personlig assistans? Hur stort behov av hjälp krävs för rätt till insatsen? Vilken hänsyn ska tas till föräldrars ansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans? Vad innebär det nya schablonbidraget.? Vad innebär de nya grundläggande behov som införs? Varför tar man bort det s.k. femte grundläggande behovet och vilka konsekvenser får det? Vad innebär den nya lagen om egenvård och hur ser gränsen ut mellan egenvård och hälso- och sjukvård?

Målgrupp

LSS-handläggare med behov av grundläggande kunskaper om lagstiftningen som rör personlig assistans och de nya bestämmelser som träder i kraft den 1 januari 2023. Kursen kan även vara värdefull för andra inom området, t.ex. handläggare inom socialtjänsten eller kuratorer inom hälso- och sjukvården.

Kursmaterial

Kursmaterialet som ingår i kursavgiften är omfattande och innehåller bland annat relevant lagtext och vägledande rättsfall som rör hela LSS-området – inte bara personlig assistans.

Tanken är att kursmaterialet ska kunna fungera som ett arbetsverktyg för dig som arbetar med LSS-frågor då kursmaterialet innehåller svaren på de flesta frågor som en LSS handläggare kan ställas inför.

Länken till kursmaterialet mejlas ut till anmälda deltagare inför kursstart. Observera att länken är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.

Kursmaterialet kan användas under dagen varvid anmälda deltagare behöver ha tillgång till detsamma.

Samma kurs vid tre tillfällen

Samma grundkurs LSS genomförs vid tre tillfällen under hösten 2022. Den 5 oktober, den 12 oktober och den 26 oktober. Sista anmälningsdag en vecka före respektive kurs.

Program

Med anledning av beslutade lagändringar koncentrerar vi oss på insatsen personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) om stärkt rätt till personlig assistans och en ny egenvårdslag (prop. 2021/22:214 och prop. 2021/22:244), håller SKR:s förbundsjurister en utbildning om personlig assistans enligt LSS och de kommande lagändringarna.

Vi går igenom vad som gäller nu gällande lagstiftning samt de nya bestämmelser som ska trädera i kraft den 1 januari 2023. Vi tar bl.a. upp följande:

 • Skillnaden mellan biträde av personlig assistent och ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för assistans.
 • Kommunens respektive Försäkringskassans ansvar.
 • Vad som avses med personlig assistans och hur stora behov av hjälp som krävs för rätt till insatsen.
 • Vilka de grundläggande behoven är - de som gäller nu och de nya grundläggande behoven.
 • Vad som avses med andra presonliga behov.
 • Ny lag om egenvård.
 • Gränsdragning mellan hälso- och sjukvård och egen vård.
 • Nya bestämmelser om schablonavdrag (föräldraavdrag) vid bedömning av barns behov. 

Medverkande

 • Ellinor Englund, förbundsjurist vid SKR. Ellinor har arbetat med LSS sedan 1990-talet, tidigare på Socialstyrelsen. Hon har suttit som expert i flera statliga utredningar, bl.a. LSS- och hjälpmedelsutredningen, LSS-kommittén, LSS-utredningen, utredningen ”Stärkt assistans” och är nu expert i Huvudmannaskapsutredningen.
 • Alexandra Lindberg, förbundsjurist vid SKR. Alexandra har tidigare arbetat med LSS som föredragande jurist i förvaltningsrätten.

Praktisk information

 • Kursen erbjuds via den digitala plattformen Zoom. Kursen startar kl.09.30 och avslutas kl.16.30 med ett lunchavbrott mellan kl. 12.00 och 13.00.
 • Vi inleder med s.k. digitalfika från kl. 08.30. Under denna timme ber vi samtliga "checka in" så vi får tid att kontrollera att tekniken fungerar innan kursen börjar.
 • Observera att länken är personlig och krävs för att fullt ut kunna delta i kursens olika delar.
 • För att delta i zoomsändningen kan du antingen delta genom din webbläsare. Då klistrar du in länken direkt i webbläsaren (använd helst Chrome, Firefox eller Edge). Eller ladda ned Zoom-klienten på förhand. Du behöver en enhet (dator, läsplatta) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna. Tillgång till kamera och mikrofon är att föredra.

Kursintyg

Kursintyget kommer sändas endast till den som är anmäld till kursen. Om du har fler kollegor som är intresserade av kursen måste de göra en individuell anmälan.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Ellinor Englund, förbundsjurist

Alexandra Lindberg, förbundsjurist

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR