Publicerad 2 mars 2021
Nyhet

2020 innebar ett förbättrat resultat i kommunsektorn

Verksamhetsresultatet för kommunsektorn landade på 51,5 miljarder kronor för 2020. Överskottet beror på tillfälliga pandemirelaterade tillskott och minskad efterfrågan på välfärdstjänster.

Kommuner och regioner gick in i 2020 med förväntningar om en ansträngd ekonomi, en dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av ett högt demografiskt tryck. Under året sköt staten dock till stora tillfälliga statsbidrag på grund av den pågående pandemin. Kommuner och regioner har därmed, pandemin till trots, fått ett starkt resultat under 2020. Totalt hade 16 kommuner, men inga regioner, underskott i årets resultat.

SCB:s sammanställning av de preliminära boksluten för 2020 visar att verksamhetens resultat har ökat med 39,1 miljarder kronor jämfört med föregående år. Verksamhetens resultat i kommunerna uppgick till 30 miljarder kronor och i regionerna till 21,5 miljarder kronor.

Stora tillskott för att hantera pandemin

Under 2020 var de generella statsbidragen till kommuner och regioner drygt 30 miljarder kronor högre än 2019, varav 21 miljarder var tillskott på grund av pandemin. Kommuner och regioner fick också nästan 20 miljarder kronor i ersättning för merkostnader till följd av covid-19 till hälso- och sjukvården samt omsorgen. Skatteintäkterna ökade med 7,1 miljarder kronor jämfört med 2019. Kommuner och regioner kompenserades också för högre sjuklönekostnader.

– De tillfälliga statsbidragen har tryggat kommunernas och regionernas ekonomi under året. Även statens stöd till företag, i synnerhet korttidspermitteringsstödet och den förstärkta arbetslöshetsersättningen, har gett bra skjuts åt skatteintäkterna. Därtill har kostnadsutvecklingen inom vissa verksamheter varit mycket låg, och i vissa fall till och med negativ, till följd av pandemin, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Ökad likviditet men stora utmaningar framöver

Resultatet för 2020 innebär att kommunsektorns finansiella sparande för första gången på tio år beräknas bli positivt. Det gör att kommuner och regioner kan öka likviditeten och därmed tillfälligt minska lånebehovet något till det stora behov av investeringar som behövs till exempelvis nya skolor, sjukhus och äldreboenden. Resultatet gör det också möjlighet att avsätta pengar i en så kallade resultatutjämningsreserv (RUR), som utifrån vissa krav kan användas för att täcka upp eventuella negativa balanskravsresultat framöver.

Kommunernas och regionernas resultat efter finansiella poster var 28,7 miljarder kronor högre än 2019. Nettoresultatet av de finansiella posterna minskade med 10,3 miljarder kronor jämfört med föregående år. Svängningarna i de finansiella posterna är en följd av nya värderingsprinciper för finansiella tillgångar som infördes under 2019.

– Överskottet till trots innebär den demografiska utvecklingen med stora kompetensförsörjningsbehov och svagare offentliga finanser fortsatt stora utmaningar då pandemins effekter på ekonomin förväntas bli långsiktig, säger Annika Wallenskog.

Grovt räknat ökar behoven av välfärd med 1 procent per år den kommande tioårsperioden om alla ska få lika mycket välfärd som i dag.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.