Publicerad 8 juni 2022
Nyhet

500 miljoner för att säkra tillgång till läkemedel

Regeringen och SKR har tecknat en tilläggsöverenskommelse om försörjningsberedskap för läkemedel.

Foto

Marie Morell, Lena Hallengren

Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget finns det behov av att redan under 2022 intensifiera arbetet med att stärka och utveckla hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap. Regeringen och SKR är eniga om att hälso- och sjukvårdens robusthet i vardagen behöver öka för att skapa bättre förutsättningar för krisberedskap och för den beredskap som är nödvändig för att kunna möta behoven av hälso- och sjukvård även vid höjd beredskap och krig

– Uppbyggnaden av det civila försvaret inom hälso- och sjukvården pågår i alla regioner. En viktig del handlar om att säkra tillgången till läkemedel och andra sjukvårdsprodukter i händelse av kris, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Hälso- och sjukvården har en central roll i det civila försvaret. Att öka tillgången till läkemedel och sjukvårdsprodukter i händelse av kris är ett viktigt steg för att stärka beredskapen och motståndskraften i hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren.

Att säkerställa försörjningsberedskapen för läkemedel och andra sjukvårdsprodukter är ett långsiktigt arbete och regeringen avsätter nu medel för att stödja regionerna i ett första steg för att säkerställa tillgång till läkemedel i händelse av en kris genom lagerhållning. Syftet är att svensk hälso- och sjukvård samt tandvård ska bli mindre känslig för kriser och tillfälliga störningar i produktion och leverans av läkemedel.

Regeringen avsätter 500 miljoner kronor under 2022 som regionerna ska använda till att säkerställa tillgång till prioriterade läkemedel inom intensivvård, prehospital vård och akut tandvård för minst en månads förbrukning. Utgångspunkt för regionernas arbete ska vara den sammanställning av prioriterade läkemedel som Socialstyrelsen på regeringens uppdrag har tagit fram och redovisat den 19 april 2022 (S2022/01940). Det kan handla om läkemedel för intensivvård, ambulanssjukvård och akut tandvård.

För att hantera den tillfälligt ökade efterfrågan som uppstår som en följd av utökade inköp eller lagerhållning krävs samverkan mellan regionerna och mellan regionerna och aktuella aktörer inom läkemedelsförsörjningsområdet.

Läs vidare

Sakkunnig

Emma Spak
Sektionschef

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR