Publicerad 24 maj 2022
Nyhet

7 av 10 medarbetare positiva till digitala arbetssätt

74 procent av medarbetarna i välfärden anser att de digitala arbetssätt som infördes under pandemin har fungerat bra eller mycket bra. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

När pandemin slog till 2020 påverkades samhället på många olika sätt. För att klara välfärdsuppdraget ställde många av välfärdens verksamheter om med hjälp av olika digitala verktyg och hjälpmedel.

– Användandet av digital teknik i ökad utsträckning under pandemin var avgörande för snabbt kunna ställa om verksamheterna och leverera välfärdstjänster med fortsatt hög kvalitet. Nyttjandet av digitala hjälpmedel är en möjlighet att frigöra tid för medarbetarna att använda sin kompetens på rätt sätt, säger Bodil Umegård, sektionschef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. 7 av 10 är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen och bland gymnasielärare har andelen positiva ökat kraftigt sedan 2019. 3 av 4 medarbetare tycker att de nya digitala arbetssätten och verktygen som införts under pandemin har fungerat bra.

– Den demografiska utvecklingen med fler äldre och tuff konkurrens om arbetskraft innebär att arbetssätten i välfärden behöver förändras. Digital teknik kan bidra till att effektivisera arbetet och är ett hjälpmedel för att utveckla verksamheten till nytta för såväl invånare som medarbetare. Att utnyttja tekniken smart ställer stora krav på delaktighet, ledarskap och digital kompetens, säger Bodil Umegård.

Under pandemin har nya verktyg och arbetssätt implementerats i relativt snabb takt, vilket medfört att behov av kompetens och form av stöd blivit tydligt. 5 av 10 medarbetare anser att användandet av digital teknik leder till ökade kompetenskrav på arbetsplatsen. I rapporten framgår att majoriteten av de tillfrågade anser att utbildning i de verktyg som används är det viktigaste stödet för att de digitala verktygen och arbetssätten ska fungera på bästa sätt.

Fakta

  • 74 procent svarar att de digitala arbetssätten fungerat ganska eller mycket bra under pandemitiden. Endast 7 procent tycker att de nya verktygen och arbetssätten fungerat ganska dåligt.

  • 7 av 10 är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen. Bland gymnasielärare har andelen positiva ökat kraftigt sedan 2019.

  • 3 av 4 (74 procent) medarbetare tycker att de nya digitala arbetssätten/verktygen som införts under pandemin har fungerat bra.
  • 6 av 10 (57 procent) vill att de nya arbetssätten ska vara kvar. Många medarbetare anser att ökad digitalisering kan förbättra kommunikationen - både med chefer och kollegor, men också med patienter, brukare och elever.
  • 5 av 10 medarbetare tror att digitaliseringen leder till ökade kompetenskrav på arbetsplatsen. Nästan hälften av medarbetarna har behov av viss kompetensutveckling för att klara sina arbetsuppgifter.
  • Rapporten bygger på resultat från en webbenkätundersökning som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av SKR. Undersökningen genomfördes under perioden 12–25 oktober 2021.

  • I studien ingår personer som arbetar som lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola, läkare, sjuksköterska, undersköterska och socionom eller motsvarande. Totalt besvarade 1 008 personer enkäten.

Läs vidare

Sakkunnig

Tor Hatlevoll
Arbetsmarknadsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR