Publicerad 16 mars 2022
Nyhet

9 av 10 undersköterskor har vård- och omsorgsutbildning

Undersköterskor, vårdbiträden och stödassistenter är stora personalgrupper inom kommuner och regioner. SKR redovisar nu statistik som visar hur många som har vård- och omsorgsutbildning.

Bodil Umegård

Bodil Umegård

– Utbildningsbakgrunden bland undersköterskor i kommuner är hög där 9 av 10 har vård- och omsorgsutbildning. Bland vårdbiträden är det färre än 3 av 10 som har utbildning. Här finns en stor potential i att öka andelen utbildade och höja kompetensen inom kommunernas vård- och omsorgsverksamheter, säger Bodil Umegård, sektionschef data och analys vid arbetsgivarpolitiska avdelningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Av omkring 162 000 undersköterskor i kommuner och regioner hade cirka 90 procent utbildning inom vård och omsorg. Bland vårdbiträden i kommuner hade 29 procent vård- och omsorgsutbildning och bland skötare i regioner var andelen 76 procent. De flesta av undersköterskorna har läst sin vård- och omsorgsutbildning på komvux.

Genom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet ökar möjligheterna till utbildning. Under 2020 påbörjade 3 000 personer utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. Under 2021 sökte 285 av 290 kommuner medel för att kunna utbilda personal med hjälp av äldreomsorgslyftet.

– Äldreomsorgslyftet höjer kompetensen i äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal, bland annat vårdbiträden och undersköterskor, möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Satsningen siktar mot att minska andelen tidsbegränsat anställda och öka antalet tillsvidareanställningar på heltid, säger Bodil Umegård.

Statistiken visar att majoriteten av de undersköterskor som saknar vård- och omsorgsutbildning är över 50 år. Nästan 60 procent av undersköterskorna i kommunerna utan utbildning inom vård och omsorg var 50 år eller äldre. Bland timavlönade undersköterskor i kommunerna som saknar utbildning inom vård och omsorg var omkring 30 procent över 60 år.

– Ju längre ned i åldersgrupperna man kommer, desto fler undersköterskor är det som har vård- och omsorgsutbildning. Med tanke på att arbetslivet förändras och förlängs är det inte för sent att vidareutbilda sig även om man fyllt 50 år. Välfärden behöver kompetent personal i alla åldrar, säger Bodil Umegård.

Se statistiken om utbildningsbakgrund

Fakta

Tidigare redovisningar av utbildningsbakgrund bland undersköterskor, vårdbiträden, skötare, stödassistenter och vårdbiträde/stödbiträden har inte gett en heltäckande bild, då en stor andel individer med vuxenutbildning inom vård och omsorg inte räknats med i redovisad statistik. I samarbete med Vård- och omsorgscollege och SCB har SKR därför tagit fram ett nytt statistiskt underlag som bättre visar hur stor andel som har vård- och omsorgsutbildning bland personalgrupperna.

I detta underlag ingår individer som har utbildning/poäng inom inriktning omvårdnad, socialt arbete och omsorg eller övriga inriktningar inom hälso- och sjukvård från några olika källregister, varav komvuxregistret är ett. För personalgrupperna inom funktionshinderområdet ingår även individer med högsta utbildning inom inriktningen barn och ungdom.

Läs vidare

Sakkunnig

Annica Isacsson
Statistiker

Johanna Öqvist
Utredare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR