Publicerad 31 maj 2021
Nyhet

Behov av nytt system för småskalig hälso- och sjukvård

SKR, Läkarförbundet och Fysioterapeuterna har enats om förslag till nytt ersättningssystem för privata vårdgivare. Nu behöver regeringen delta i de fortsatta samtalen.

Foto

Marie Morell

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna har i dag skickat en gemensam hemställan till regeringen för att få till en ändring på dagens system med den så kallade nationella taxan, som reglerar villkor och ersättningar för ett stort antal privata vårdgivare. Det nuvarande systemet är förlegat och inte anpassat till en modern, integrerad hälso- och sjukvård och inte heller utifrån omställningen till nära vård som nu genomförs på bred front över hela landet.

– För att vi ska kunna utveckla en nära vård och göra vården mer tillgänglig i hela landet behöver alla delar av hälso- och sjukvårdsystemet hänga ihop. Så är det inte i dag. Vi vill att regeringen nu skyndsamt tillsätter en arbetsgrupp där vi tillsammans kan enas om ett nytt system, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner.

– En modernisering av nationella taxan skulle utgöra en grund för fortsatt utveckling av valfrihet och mångfald av vårdgivare i privat driven öppenvård. Många patienter som väljer små privata vårdgivare som är anslutna till den nationella taxan gör det för att de värdesätter kontinuiteten med läkaren. Vi behöver därför fler av dessa vårdgivare – inte färre, säger Sofia Rydgrens Stale, ordförande Sveriges läkarförbund.

– Företagande fysioterapeuter är viktiga och svarar för majoriteten av öppenvårdsbesöken hos fysioterapeuter inom primärvården. Det behövs långsiktiga och hållbara lösningar för att våga satsa på företagande nu och i framtiden. Vi tror att det förslag som vi nu lägger fram till Socialdepartementet kan erbjuda just detta, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

I den statliga utredningen God och nära vård (SOU 2020:19) finns förslag på hur systemet kan förändras. De tre parterna Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har tillsammans vidareutvecklat utredningens förslag och ser nu behov av att, tillsammans med regeringen, utveckla ett nytt system.

Parternas förslag bygger på ett nationellt integrerat system med bibehållet kommunalt självstyre som möjliggör förstärkning i glesbygd och skapar möjligheter till småskaligt företagande.

För att genomföra förslagen krävs ny lagstiftning som ersätter dagens. Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna önskar att regeringen tillsätter en arbetsgrupp för att tillsammans enas om ett nytt system.

Läs vidare

Sakkunnig

Olle Olsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR