Publicerad 29 januari 2021
Nyhet

Bestämmelser för digitala möten måste förtydligas

SKR anser att bestämmelserna för digitala politiska sammanträden behöver förtydligas. I en hemställan till regeringen påpekar förbundet att behovet är akut.

SKR anser att bestämmelserna för digitala politiska sammanträden behöver förtydligas. I en hemställan till regeringen påpekar förbundet att behovet är akut.

Kommunallagen reglerades 2014 för att ge möjlighet att kunna delta på distans vid fullmäktige- och nämndssammanträden. Möjligheten har dock inte använts i någon större utsträckning förrän nu under den pågående pandemin.

− Under pandemin har det blivit nödvändigt att kunna genomföra politiska sammanträden digitalt för att kunna upprätthålla den demokratiska beslutsprocessen på ett smittsäkert sätt. Nu finns dock en stor osäkerhet om vad som gäller när kommunen eller regionen genomför digitala sammanträden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förvaltningsdom spär på osäkerheten

SKR skriver i en hemställan till regeringen att de rättsliga förutsättningarna för deltagande på distans behöver förtydligas, inom ramen för snabbast möjliga lagstiftningsprocess. En fråga som uppkommit är vad som krävs för att samtliga deltagare på ett digitalt sammanträde ska anses se och höra varandra samt vad som gäller när deltagare både finns på distans och på plats. Förvaltningsrättens dom, där Luleås kommun tvingas upphäva alla fullmäktigebeslut från december, spär på osäkerheten.

− Det här är ett akut problem. Om fattade beslut riskerar att upphävas kan det leda till slutsatsen att möjligheten till deltagande på distans inte kan användas vilket påverkar den lokala demokratins möjlighet att fungera under pandemin säger Anders Knape.

Låt tillämpningsfrågor skötas lokalt

SKR anser att det bör räcka att ledamöterna kan följa det som är centralt för sammanträdet i ljud och bild – och som komplement ha en tillgänglig förteckning över vilka som tjänstgör. Det borde därmed inte behövas att den som inte har ordet är synlig och hörbar för samtliga ledamöter.

SKR lyfter i hemställan att bestämmelserna bör förtydligas så att de kommunala och regionala organen själva får ta ställning till olika tillämpningsfrågor som kan uppkomma vid deltagande på distans och att det bör väga tungt om ledamöterna själva inte har invändningar mot hanteringen av en viss fråga.

SKR vill även att regeringen tillfälligt begränsar möjligheterna att kunna upphäva kommunala och regionala beslut som inte har påverkat ärendets utgång. Begränsningarna skulle enbart få användas vid rent formella brister vid tillämpningen av bestämmelserna om deltagande på distans, som inte har påverkat ledamöternas möjligheter att utöva sina rättigheter att framföra yrkanden och att delta i beslutsfattandet.

Vidare vill SKR att regeringen tillsätter en utredning som i ett långsiktigt perspektiv utvärderar och utvecklar den nuvarande regleringen om deltagande på distans.

Läs vidare

Sakkunnig

Germund Persson
Avdelningschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR