Publicerad 17 december 2021
Nyhet

Bra att kompetensutmaningen för omsorg om äldre lyfts

SKR ser positivt på flera av rekommendationerna som kan bidra till de utmaningar som kommunerna står inför kring kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg av äldre.

Foto

Anders Knape

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har lämnat ett yttrande över Utredningen Vilja välja vård och omsorg – en hållbar kompetensförsörjning. Utredningen lämnar inga lagförslag utan endast rekommendationer.

− Kommunerna arbetar hårt för att höja kompetensen inom äldreomsorgen och ge fler medarbetare tillsvidareanställningar på heltid. Kommunernas vård- och omsorgsverksamheter står inför en stor kompetensutmaning med en åldrande befolkning samtidigt som antalet i arbetsför ålder på hela arbetsmarknaden inte ökar. Kommunerna behöver arbeta både med att attrahera och rekrytera nya medarbetare samt ta vara på befintliga medarbetares kompetens och att arbeta strategiskt med omställning, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Utredningen har tagit fram fyra områden som anses centrala för att människor ska vilja börja arbeta inom vård och omsorg om äldre; Förnya, behålla och utveckla kompetens, ledarskapet behöver stärkas, arbetsmiljön behöver förbättras och trygga anställningsvillkor skapas samt ny teknik måste i högra grad tas tillvara. SKR bedömer att dessa områden är relevanta för kompetensförsörjningen.

SKR ser också positivt på att ett kompetenscentrum för utveckling av äldreomsorgen införs.

− Vi ser positivt på de flesta av de föreslagna rekommendationerna och vi kan också konstatera att SKR redan arbetar med dessa på olika sätt och aktivt sprider kunskap och erfarenheter till kommuner och regioner. Det gör vi bland annat genom vårt arbete med satsningen Sveriges Viktigaste Jobb, (SVJ), säger Anders Knape.

En rekommendation som föreslås är att kommunerna ska ha ansvaret för samverkan mellan olika yrkeskategorier, till exempel mellan läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. SKR anser dock att samverkan mellan olika kompetenser behöver vara ett gemensamt åtagande mellan kommuner och regioner, det som ingår i Nära vård.

SKR instämmer heller inte i rekommendationen om att begränsa arbetsgruppers storlek.

− Arbetsgivare måste kunna organisera verksamheter utifrån lokala förutsättningar, bland annat om hur tillgången till stödresurser ser ut, hur geografiskt utbredd verksamheten är och storlek på särskilda boenden, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrika Lifvakt
Handläggare

Bodil Umegård
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR