Publicerad 26 april 2022
Nyhet

Bra förslag om åtgärder när barn misstänks för brott

SKR ställer sig i huvudsak bakom förslagen från utredningen Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott. Merkostnader för kommunernas socialtjänst behöver finansieras av staten.

Foto

Anders Knape

Betänkandet tar i huvudsak upp frågan om hur regelverket för utredningar mot barn som misstänks för brott kan förbättras och hur det kan säkerställas att en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i sådana utredningar.

När det till exempel gäller socialtjänstens deltagande vid polisförhör med barn så fyller detta en viktig funktion som stöd för barnet och huvudregeln bör därför vara att de deltar. Det är samtidigt viktigt att socialtjänsten ges viss möjlighet att göra egna prioriteringar och bedömningar utifrån arbetsbelastning och tillgång på personal. Polisen behöver också planera socialtjänstens medverkan i god tid så att möjligheten ökar för att socialtjänsten ska kunna närvara.

− Vi är positiva till förslag om skärpta krav att socialtjänsten närvarar vid polisförhör med barn som misstänks för brott. Förslagen innebär dock en tydlig ambitionshöjning i förhållande till dagens krav på deltagande. Vi anser att de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna inte är tillräckligt underbyggda. Om förslagen genomförs krävs finansiering enligt finansieringsprincipen för de merkostnader som förslagen innebär, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR tillstyrker vidare utredningens förslag avseende drogtest av barn under 15 år. Samtidigt framhåller SKR att det är viktigt att den föreslagna utformningen av bestämmelsen om drogtest inte leder till en rutinbetonad eller slentrianmässig tillämpning. Syftet med ett drogtest bör även fortsättningsvis vara att kunna avgöra behovet av socialtjänstens insatser för barn.

Andra förslag som tas upp av utredningen, exempelvis att ungdomstjänst ska kunna förordnas genom strafföreläggande samt en ny huvudregel om att åklagare ska väcka bevistalan när barn under 15 år misstänks ha begått ett brott med minimistraff om 5 års fängelse har SKR tillstyrkt. SKR har dock i yttrandet påpekat att förslagen medför vissa risker och att kunskapshöjande insatser krävs både för polisen och socialtjänsten.

Läs vidare

Sakkunnig

Elin Persson
Förbundsjurist

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR