Publicerad 10 december 2021
Nyhet

Bra med aktivt skolval, men staten ska inte sköta det

Skolsegregationen måste minska och kvaliteten i svensk skola öka. Men ett skolvalssystem där staten ansvarar för skolplaceringen av alla landets elever är inte rätt väg att gå.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

− Skolplacering ska i möjligaste mån ske på den skola där eleverna vill gå. Kommunerna är bäst lämpade att hantera detta. Där finns kännedom om de lokala förhållandena, och om eleverna - deras behov och förutsättningar, syskon och närhet till skolan. Kännedom som finns hos huvudmannen, inte hos staten, oavsett om eleven är bosatt i en storstadskommun eller en liten kommun, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Den 14 december behandlar riksdagen den del av budgetpropositionen för 2022 som rör utbildningsområdet. Några av förslagen handlar om att minska skolsegregationen genom att dels införa ett aktivt skolval, dels införa ett gemensamt skolvalssystem för kommunala och fristående skolor utifrån förändrade urvalsgrunder. Regeringen anser att ett sådant system skulle blir mer rättvist för alla elever. SKR delar inte den åsikten.

− Givetvis är det bra med insatser som minskar skolsegregationen och gör att skolvalet stärks, till exempel att ett aktivt skolval införs. Men förslaget att staten via Skolverket ska sköta det riskerar att varken gynna eleverna eller minska skolsegregationen i stort. I stället kommer det leda till en omfattande organisatorisk förändring där beslut fattas längre från dem som berörs och öka byråkratin. Det är bättre att bygga vidare på de lokala erfarenheter som redan finns, säger Mats Gerdau.

SKR har vid fler tillfällen fört fram detta till regeringen. Bland annat i remissvaret på Björn Åstrands utredning En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Det är SKRs förhoppning att riksdagen instämmer i att det finns ett stort behov av insatser för att minska skolsegregationen men att ett gemensamt skolvalssystem inte är en sådan insats.

Viktiga beslut, som en elevs skolplacering, måste fattas så nära eleverna och deras vårdnadshavare som möjligt. Det är först då vi kan prata om ett skolvalssystem som är rättvist för alla elever.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Hellewell
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR