Publicerad 22 september 2021
Nyhet

Bra med statlig garanti för sektorns skatteunderlag

Idag presenterades betänkandet om en god kommunal hushållning. SKR är positiv till flera av utredningens förslag, men kritisk till bland annat en statlig myndighet för vägledning och stöd.

Foto

Annika Wallenskog

Utredningen om en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade idag betänkandet ”En god kommunal hushållning” till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att bedöma om reglerna i kommunallagen om den ekonomiska förvaltningen är en bra grund för en effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner.

Utredningen konstaterar att det inte syns några betydande ekonomiska problem på sektornivå samtidigt som det finns kommuner och regioner som har haft en sämre utveckling trots en gynnsam period för den svenska ekonomin under 2010-talet.

Positivt med långsiktig ekonomisk plan

Utgångspunkten för utredningens förslag är att regelverket inte behöver göras om i grunden. För att stärka en effektiv ekonomistyrning föreslår utredningen snarare förtydliganden, bland annat en långsiktig tioårig plan för god kommunal hushållning. Programmets långsiktiga inriktning knyts sedan ihop med kortsiktiga mål för ekonomi och verksamhet i budgeten.

− Vi ser positivt på utredningens huvudförslag om bland annat en långsiktig ekonomisk plan. Samtidigt vill vi lyfta vikten av att ekonomistyrningen måste utgå från de förutsättningar som gäller på hemmaplan för varje enskild kommun och region, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Garanti för skatteunderlag bidrar till stabilitet

Ett annat positivt förslag, inte minst i ljuset av de statsbidragstillskott som getts under pandemin, är modellen för en statlig garanti av skatteunderlaget för kommunsektorn vid en konjunkturnedgång.

− Att ha en form av garanti för skatteunderlaget ger en ökad förutsägbarhet och betydligt mer stabila och långsiktiga ekonomiska förutsättningar för sektorn, säger Annika Wallenskog.

SKR konstaterar också att utredningens förslag behöver balansera att de stärker ekonomistyrningen där det behövs samtidigt som de inte komplicerar tillvaron för kommuner och regioner som har en god ekonomi och en effektiv ekonomistyrning i sin organisation.

Lågt stöd för statlig vägledning

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader finns kvar i förslagen, med vissa förändringar och skärpningar. SKR anser att förslaget om att undanta intäkter och kostnader från exploateringsverksamhet i balanskravsutredningen ger effekter som behöver belysas ytterligare innan ett förslag läggs.

Utredningen föreslår också att en statlig myndighet ska få uppdraget att följa upp ekonomin och ge vägledning och stöd till kommuner och regioner i att tillämpa regelverket.

− Vägledning och stöd behövs, men det finns lågt stöd i sektorn för att vägledningen ska ges från staten, vilket även utredningens egna undersökningar visar, säger Annika Wallenskog.

Läs vidare

Sakkunnig

Niclas Johansson
Sektionschef

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR