Publicerad 12 februari 2021
Nyhet

Bred utredning om ekonomiskt bistånd behövs

Regeringen har aviserat en utredning inom området ekonomiskt bistånd. SKR menar att utredningen behöver få ett bredare uppdrag och lämnar en skrivelse med förslag på vad som behöver ses över.

Ekonomiskt bistånd ska vara en tillfällig ersättning vid försörjningsproblem, inte en stadigvarande ersättning. SKR är positiva till att ekonomisk bistånd utreds, men utredningen behöver omfatta fler målgrupper än arbetslösa. Möjligheten till egen försörjning behöver ses över även för de som är sjuka och saknar SGI samt för individer inom etableringen.

– Ekonomiskt bistånd utbetalas i allt högre utsträckning till individer under och efter etableringstiden. Här har det skett en kraftig ökning de senaste åren vilket påverkar kommunernas ekonomi, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR ser en förskjutning till att studier ska ske med aktivitetsstöd och kompletterande försörjningsstöd, vilket i praktiken innebär att kommunerna finansierar arbetsmarknadspolitiska reformer med ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd måste också följa med i tiden, till exempel en riksnorm som inkluderar de poster som motsvarar moderna basbehov. Det är en fråga som SKR tidigare aktualiserat. Det måste också finnas stöd för kommuner att automatisera och digitalisera interna processer och kontakter med brukarna.

– Utredningen behöver också se över möjligheter att förenkla, effektivisera och digitalisera handläggningen. Det behövs också en översyn av riksnormen och en ökad transparens för individen, säger Anders Knape.

SKR framför vidare att utökningen av jobbstimulansen till 50 procent behöver inkluderas i utredningen för att säkerställa att den inte får motsatt effekt och bidrar till en inlåsning av individer inom försörjningsstödet.

Läs vidare

Sakkunnig

Ulrica Runemar
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR