Publicerad 15 juni 2021
Nyhet

De flesta kvinnorna nöjda med förlossningsvården

52 000 gravida och nyblivna mammor har delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är nöjda med vården och bemötandet.


Sedan december 2020 får alla kvinnor som ska föda barn eller nyligen har fött barn dela sina upplevelser av mödrahälso- och förlossningsvården under graviditeten, i samband med förlossningen samt ett år efter förlossningen. Det är första gången alla kvinnor i Sverige fått tycka till om sina upplevelser i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Under perioden december till mars svarade 52 000 kvinnor på Graviditetsenkäten.

– Det är viktigt att alla kvinnors röster blir hörda och vi är tacksamma att så många valt att dela sina upplevelser. De svar som verksamheterna får är viktiga för att vården ska kunna utvecklas och bättre möta kvinnornas behov, säger Eva Estling, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Övervägande positiva resultat

9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

– Det är glädjande att så många har en positiv och trygg upplevelse. Det är resultat som alla som jobbar med gravida och födande kvinnor kan vara mycket stolta över. Det är deras yrkesskicklighet, engagemang och driv som gör detta möjligt, varje dag, säger Eva Estling.

Enkätsvaren visar tydligt konsekvenser av pandemin och begränsningarna kring att ta med partner till mödrahälsovård och eftervård. Knappt 4 av 10 kvinnor upplevde att barnmorskan på mödrahälsovården gjorde partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. På förlossningen, där partners i de allra flesta fall kunnat vara med, är närmare 9 av 10 kvinnor nöjda med hur partnern involverats.
Enbart 6 av 10 anser att de fått tillräcklig information om återhämtning och tiden efter förlossning. Var tredje kvinna som upplevt fysiska besvär efter förlossning vet inte vart de ska vända sig för att söka vård.

– Inom alla delar av vårdkedjan finns kvinnor som har haft mindre bra erfarenheter, och varje kvinna med negativ förlossningsupplevelse är en för mycket. Ett viktigt område som behöver förbättras ytterligare är information och stöd till kvinnor efter förlossningen, säger Eva Estling.

Syftet med Graviditetsenkäten är att ge blivande och nyblivna mammor en röst och en möjlighet att påverka vården. Det är ett unikt material som lägger en grund för det fortsatta förbättringsarbetet med målet att skapa en vård som är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet. Enkäten pågår under två års tid, den tas fram och genomförs som en del av nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Estling
Samordnare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR