Publicerad 17 februari 2022
Nyhet

Ekonomin och skatteunderlaget förstärks under 2022

SKR noterar en fortsatt stark konjunkturutveckling. Både BNP- och skatteunderlagsprognoserna justeras nu upp ytterligare.

Foto

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknar i årets första skatteunderlagsprognos att BNP-tillväxt för 2021 landar på 4,9 procent (utfall saknas ännu för fjärde kvartalet) och 3,6 procent för 2022. Det innebär en upprevidering av tillväxtprognosen både för 2021 och 2022.

Antalet arbetade timmar har justerats ned för förra årets sista kvartal. Det beror dels på en ökad smittspridning och sjukfrånvaro och dels på en något lägre ökning av sysselsättningen. De arbetade timmarna förväntas öka igen när medelarbetstiden normaliseras.

− Trots en hög smittspridning är det i nuläget en bra fart i ekonomin, även om utvecklingen dämpats något jämfört med 2021. Den svenska exporten går bra samtidigt som hushållens konsumtion växer, men i något långsammare takt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Arbetsmarknaden stärks och utmanas

SKR ser att den globala återhämtningen hålls tillbaka något av den höga inflationen och den mindre expansiva ekonomiska politiken i främst USA. Ändå ser de globala utsikterna goda ut och minskade pandemirestriktioner leder till ökad konsumtion och investeringar såväl globalt som i Sverige.

Återgången till ett normalläge för varu- och tjänstekonsumtion kommer att leda till en normalisering av arbetsmarknaden, men även vissa utmaningar. Dels ska vakanser tillsättas och risken är stor att utbudet av arbetskraft inte matchar efterfrågan. Dels innebär den ekonomiska utvecklingen en fortsatt strukturomvandling. Jobb kommer att rationaliseras bort och andra jobb tillkommer som kräver speciella färdigheter. Enligt SKR:s bedömning kommer arbetslösheten som inte beror på konjunkturen att stanna vid 7,5 procent, vilket är en fortsatt hög nivå.

Högt skatteunderlag på grund av pandemiåtgärder

Konjunkturutvecklingen under 2021 och 2022 ökar de beskattningsbara inkomsterna. Det kommunala skatteunderlaget (rensat för regelförändringar) förutses växa med 5,3 procent 2021 och 4,7 procent 2022. Det är historiskt höga nivåer då skatteunderlaget under ett normalår har 4 procents ökning. Skatteunderlagets utveckling beror på en stark ökning av lönesumman 2021 och förklaras av återhämtningen efter det svaga året 2020 samt vissa tillfälliga positiva effekter.

Skatteunderlagets underliggande utveckling är totalt uppreviderad med 0,9 procentenheter för åren 2021 till 2025, till följd av tillkommande statistik för lönesumman 2021 och starkare BNP-ökning.

− BNP-nivån har återhämtat sig och närmar sig den tidigare trendnivån, men antalet arbetade timmar är fortfarande lägre än innan pandemin. Vi ser framför oss en ojämn utveckling på arbetsmarknaden, vissa personer har goda möjligheter medan andra har svårt att hitta jobb som matchar deras kompetens. Inom kommuner och regioner börjar det också bli en allt tydligare utmaning att hitta rätt arbetskraft, säger Annika Wallenskog.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR