Publicerad 10 augusti 2021
Nyhet

Flera bra förslag för att stärka trygghet och studiero

SKR välkomnar regeringens utredningen om trygghet och studiero. Utredningen som helhet innehåller flera bra förslag som SKR ställer sig bakom.

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

– Det är bra förslag, men det är ingen nationell plan. Det är snarare en mängd löst sammansatta förslag med fokus på lagmässiga förtydligande och förflyttningar av ansvar. Det gör att utredningens tyngdpunkt ligger på strukturella faktorer och en övertro till vad statlig styrning kan göra på området. Det viktigaste är att skolorna har tillräckliga verktyg för att skapa trygga miljöer, säger Mats Gerdau, ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners utbildningsberedning.

 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ställer sig dock bakom de flesta förslagen, bland annat de förslag som syftar till förstärka det förebyggande arbetet samt förslagen om att öka skolans beredskap att agera i svåra situationer.

– Trygghet och studiero är avgörande för att barn och unga ska kunna lyckats i skolan . Därför är det viktigt att skolorna får både rätt och tydliga förutsättningar att hantera akuta situationer som hotar elevers och personalens säkerhet. säger Mats Gerdau.

Ett av förslagen handlar om förbud för mobiltelefoner i skolan. SKR ställer sig bakom det men menar att lagförslaget ska formuleras så att det inte pekar ut en specifik produkt (mobiltelefonen) framför annan och ofta snarlik kommunikationsutrustning.

Ett annat förslag är att ge Skolinspektionen rätt att ange åtgärder vid ett föreläggande. Detta förslag bedömer SKR dock vara för långtgående och ingripande.

– SKR uppmanar regeringen att inte gå vidare med dessa förslag. De riskerar att göra ansvarsfördelningen otydlig och vara kostnadsdrivande för kommunerna. säger Mats Gerdau.

Fakta

Utredningen föreslår både förändringar i skollagen och ett utvecklingsarbete på skol- och huvudmannanivå. Den innehåller också förslag som har en bredare ansats än området trygghet och studiero, bland annat om förstärkningar av det systematiska kvalitetsarbetet samt vissa frågor gällande förelägganden vid tillsyn, klagomålshantering och studiero i skolan.

Läs vidare

Sakkunnig

Daniel Berr
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR