Publicerad 24 mars 2021
Nyhet

Fler tar gymnasieexamen men många utmaningar kvarstår

Allt fler elever på nationella program tar examen inom tre år i gymnasieskolan. Det visar Öppna jämförelser för läsåret 2019/20. Samtidigt lämnar mer än var fjärde elev skolan utan examen.

De nationella programmen omfattar tre läsår och majoriteten av eleverna fullföljer sina studier inom denna tidsperiod. Mellan 2014 och 2020 har andelen ökat från 71 till 78 procent.

− Vi ser en fortsatt positiv utveckling. Samtidigt är en det alltjämt en stor utmaning att alltför många elever inte når en gymnasieexamen. Vi vet att ungdomar utan fullföljd gymnasieutbildning löper en större risk att hamna i arbetslöshet eller utanförskap, säger Monica Sonde, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Inga tydliga pandemieffekter

Resultaten för eleverna som gick ut 2020 visar överlag inga tydliga effekter av vårterminens tre månader av distansundervisning. Skolverket menar att den positiva resultatutvecklingen för nationella program kan vara relaterad till högre genomsnittliga meritvärden i grundskolan, färre programbyten och att fler elever klarar nivån godkänt i kurser som krävs för att nå en examen. Möjligen kan resultatbilden komma att se annorlunda ut för de elever som nu går i gymnasieskolan och som har haft en större del av sin utbildning på distans.

− Det har varit och är fortfarande en extrem situation för gymnasieskolans elever, medarbetare och huvudmän. Hur effekterna av pandemin kommer att slå ut är för tidigt att säga men det finns en stor oro för tapp i kunskaper och betyg, och inte minst när det gäller elevernas mående med ökad psykisk ohälsa. Det är frågor som alla skolans aktörer arbetar intensivt med nu och framöver, säger Monica Sonde.

Satsning på fullföljd utbildning

SKR och regeringen har nyligen tecknat en överenskommelse om att stödja landets huvudmän för att få fler att fullfölja gymnasieskolan. Det behöver göras insatser i grundskolan samtidigt som man behöver understödja och förbättra övergångarna mellan skolformerna. Ett fokus är också på introduktionsprogrammen, där en fortsatt låg andel av eleverna når examen.

Det bästa sättet att ge fler unga möjlighet att fullfölja sina studier och att etablera sig på arbetsmarknaden är att arbeta strategiskt med förebyggande insatser. Det behövs på såväl nationell som lokal nivå, säger Monica Sonde.

Fakta

  • Mellan 2014 och 2020 ökade andelen av eleverna på nationella program som tog examen inom tre år från 71 till 78 procent, motsvarande 6 140 fler elever med examen 2020. Ökningen har skett både på yrkesprogrammen och på de högskoleförberedande programmen.
  • Genomströmningen är fortfarande högre på de högskoleförberedande programmen än på yrkesprogrammen. Sett till de kommunala skolorna når 75 procent av eleverna som hade påbörjat ett yrkesprogram tre år tidigare examen 2020. Motsvarande andel för högskoleförberedande program är 80 procent. För båda programtyperna är variationen mellan kommunerna stor.
  • Kvinnor på nationella program når i högre grad än män examen inom tre år. Detta mönster går igen på alla högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen är förhållandet däremot det motsatta – här når män examen i något högre grad än kvinnor, dock med undantag för enskilda yrkesprogram.
  • Det är fortsatt en låg andel av eleverna som påbörjar sin utbildning på ett introduktionsprogram och som sedan fullföljer med examen inom fyra år. Till 2020 har denna andel minskat och är lägre i kommunala skolor jämfört med riket, 13 respektive 15 procent.
  • På kommunnivå varierar den totala andelen elever i kommunala gymnasieskolor med examen inom fyra år stort, från 16 till 94 procent. Hälften av landets kommuner har ett värde som ligger mellan 60 och 74 procent (här ingår såväl nationella program som introduktionsprogram).
  • För andra året i rad har SKR tagit fram särskilda kommunrapporter som ett komplement till redovisningen i databasen Kolada. Statistiken omfattar också modellberäknade resultat som tar hänsyn till kommunernas olika elevsammansättning.

Läs vidare

Sakkunnig

Karin Hedin
Utredare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR