Publicerad 28 april 2022
Nyhet

Fortsatt återhämtning lyfter skatteunderlaget

Åren 2022-2023 innebär en fortsatt förstärkning av den svenska konjunkturen och det kommunala skatteunderlaget trots Ukrainakrigets negativa effekter. Det visar SKR:s skatteunderlagsprognos.

Foto

Annika Wallenskog

Idag släpper Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en ny skatteunderlagsprognos där bedömningen är en BNP-tillväxt på 3,1 procent för 2022 och 2,4 procent för 2023. Jämfört med SKR:s föregående prognos innebär det en något svagare tillväxt för året, men lite starkare för nästa år till följd av att något högre löneökningar förväntas.

Världen och speciellt Europa påverkas av kriget i Ukraina främst genom de högre energi- och råvarupriserna. Det dämpar återhämtningen via en lägre köpkraft och påverkar internationell handel negativt genom flaskhalsproblem. Motverkande effekter som höjer tillväxten är utgifterna för flyktingmottagning, militärt och civilt försvar samt stöd till Ukraina.

– Vi ser att den svenska arbetsmarknaden fortsätter att ha en stark utveckling och beräknar att antalet arbetade timmar ökar. Arbetsmarknaden når nya rekordnivåer i termer av sysselsättningsgrad, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Fortsatta utmaningar med kompetensförsörjningen

Utvecklingen ger samtidigt ett alltmer ansträngt rekryteringsläge och utmaningarna med att matcha rätt kompetens med tillgänglig arbetskraft kommer att bestå. Antalet långtidsarbetslösa med svag konkurrensförmåga som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har minskat med 10 000 personer sedan toppnivån under pandemin. De 144 000 inskrivna personerna är dock fler än innan pandemin. Innan den globala finanskrisen 2008 bestod motsvarande grupp av 41 000 personer och därefter har de ökat trendmässigt.

Nästa år bedöms arbetslösheten vara lägre än jämviktsarbetslösheten, som enligt SKR:s bedömning är 7,5 procent. Efter 2023 stiger arbetslösheten till jämviktsnivån igen.

Skatteunderlaget urholkas

SKR bedömer att kommande år utvecklas det underliggande skatteunderlaget i linje med det historiska genomsnittet. Realt sett urholkas dock skatteunderlaget till följd av högre löneökningar, insatspriser och kostnadsökningar för pensioner.

– Urholkningen av skatteunderlaget försvagar kommunernas och regionernas köpkraft. Till synes höga ökningar av skatteinkomsterna kommer därför inte att kunna bekosta särskilt mycket mer verksamhet, säger Annika Wallenskog.

17 maj presenterar SKR vårens Ekonomirapport, som belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt en fördjupning av den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Rapporten kommer bland annat att ha fokus på vilka konsekvenser det pågående kriget i Ukraina får för ekonomin, pensionsfrågor och självstyret.

Läs vidare

Sakkunnig

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR