Publicerad 16 oktober 2021
Nyhet

Fortsatt inflytande för kommunerna i vindkraftsfrågan

SKR ser positivt på regeringens förslag till en rättssäker vindkraftsprövning. Förslagen ger kommunerna ett fortsatt stort inflytande över lokaliseringen av den storskaliga vindkraften.

Anders Knape

Anders Knape

Det förslag som nu är ute på remiss föreslår en ny form för kommunens tillstyrkan av storskaliga vindkraftsanläggningar. Svårigheten har under många år varit att hitta en balans mellan utbyggnaden av vindkraft och möjligheten att avväga lokal påverkan av anläggningarna när det gäller mark- och vattenanvändning.

– Vi vill understryka vikten av att det kommunala planeringsansvaret för användning av mark och vatten inte äventyras. Kommunerna måste även i fortsättningen ha en avgörande påverkan på lokaliseringen av vindkraft, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR instämmer i regeringens förslag om att ett ekonomiskt stöd för kommunernas planering av vindkraft i översiktsplanen skulle göra nytta samt att frågan om överenskommelser om ekonomisk ersättning till lokalsamhället vid vindkraftsetablering bör utredas.

– En tydlig vägledning från statens sida, kompletterad med ett effektivt ekonomiskt stöd, kan vara avgörande för att ge även kommuner med begränsade resurser möjlighet att prioritera att ta fram uppdaterade underlag gällande vindkraft, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Kristina Isacsson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR