Publicerad 23 april 2021
Nyhet

Frivilligt formellt skydd är viktigt för skogen

SKR delar Skogsutredningens förslag om i huvudsak frivilligt formellt skydd för skogen. Skogspolitiken ska värna en hållbar skogsnäring som bidrar både till miljö och en levande landsbygd.

Anders Knape

Anders Knape

I sitt remissvar delar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) skogsutredningens förslag om att frivilligt formellt skydd bör vara det huvudsakliga arbetssättet när det gäller att tillskapa skydd för skog. Däremot riskerar utredningens förslag om omfattande avsättningar i fjällnära skog att försvåra för människor att bo och verka i fjällkommunerna.

− Om avsättningar ska göras i ett område bör det förutsätta skogsägarens medgivande. Frivilligheten och den lokala dialogen måste vara centrala när det gäller satsningar och förändringar i svensk fjällskog, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR delar också utredningens bedömning att skyddad natur kan bidra till både bioekonomin och landsbygdens utveckling och ser positivt på förslaget att en del av Sveaskogs mark kan omvandlas från ekoparker till nationalparker.

− Det kan skapa möjligheter för turism och friluftsliv under kontrollerade former, som inte medför alltför stora påfrestningar på känslig natur. Men de kommuner och regioner som berörs av tillskapandet av nya nationalparker måste göras delaktiga i processen, säger Anders Knape.

Skogsutredningen bedömer också att det saknas författningsstöd för Skogsstyrelsen att utföra nyckelbiotopsinventering, och föreslår därför att myndighetens inventering och registrering av nyckelbiotoper bör upphöra. SKR delar utredningens bedömning.

SKR ifrågasätter emellertid nyttan med att tillsätta en nationell samordnare för skogsprogrammet. Redan i dag finns ett flertal statliga myndigheter som arbetar med skogsfrågor, och risken är att den lokala och regionala dialogen inte får tillräckligt utrymme när hanteringen sker på riksnivå.

− Skogen är en av Sveriges starkaste tillgångar för att utveckla en långsiktigt hållbar miljö och tillväxtbaserad ekonomisk utveckling. Den svenska skogsmodellen måste även fortsättningsvis bygga på tillit och förtroende. Med aktiva och engagerade skogsägare kan vi bättre uppnå balansen i skogen än genom statlig detaljreglering, säger Anders Knape.

Läs vidare

Sakkunnig

Anna Marcusson
Handläggare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.