Publicerad 9 mars 2022
Nyhet

Goda betyg till mödrahälso- och förlossningsvården

Över 125 000 kvinnor har under Graviditetsenkätens första år delat med sig av erfarenheter från mödrahälso- och förlossningsvården. En stor majoritet är nöjda med både vård och bemötande.

Eva Estling.

Eva Estling.

Sedan december 2020 ges alla gravida och nyblivna mödrar i Sverige möjlighet att dela sina upplevelser av den egna hälsan och vården under graviditet, förlossning samt tiden därefter.

– Det är positivt att intresset för att besvara enkäten är så högt. Via Graviditetsenkäten får regionerna in nya resultat om vården utifrån kvinnors perspektiv som kan användas i förbättringsarbetet, säger Eva Estling, samordnare för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Resultaten från första året visar en övervägande positiv uppfattning om vården. Nio av tio kvinnor rekommenderar de vårdenheter de varit i kontakt med till andra gravida och nyblivna mammor. De allra flesta uppger att de är trygga med vården och har blivit bemötta med respekt.

– Resultaten visar att de flesta har en positiv bild av vården under och efter graviditet. Samtidigt är det viktigt att vara ödmjuk inför att allas upplevelser är olika. Graviditetsenkäten skickas ut av just den anledningen; att kvinnor med både positiva och negativa upplevelser ska få göra sin röst hörd, säger Eva Estling.

Graviditetsenkäten tydliggör även ett antal utvecklingsområden. Bland annat inom eftervården och tillgången till amningsstöd, där drygt var femte kvinna som haft problem med amning inte fått hjälp i den utsträckning hon velat. Var tredje kvinna vet inte vart hon ska vända sig vid fysiska besvär efter förlossning. Kvinnor med lägre självskattad hälsa tenderar också att vara mindre nöjda med vården. Pandemin har satt sina spår, särskilt gällande involvering av partner/närstående. Där förbättrades resultatet avsevärt under perioder med färre restriktioner.

Utöver frågor om vårdens prestation ställer Graviditetsenkäten frågor om kvinnors allmänna hälsotillstånd och om besvär eller smärtor i underlivet.

– Kunskapen om graviditetens och förlossningens påverkan på hälsan och underlivet behöver förbättras. Resultaten belyser kvinnors upplevelser av besvär och smärtor i detta sammanhang. Underlaget är unikt på så vis att Graviditetsenkäten innehåller frågor som aldrig ställts på ett så heltäckande och systematiskt sätt tidigare. Jag hoppas att både yrkesverksamma i vården och forskare ska dra nytta av dessa resultat för att ytterligare utveckla och förbättra vården för kvinnor, säger Eva Estling.

Fakta

Graviditetsenkäten genomförs som en del av den nationella satsningen för kvinnors hälsa och förlossningsvård. Under 2022 fortsätter SKR stötta regionerna och verksamheter i att analysera och använda Graviditetsenkätens resultat i sin verksamhetsutveckling.

Samtliga av Graviditetsenkätens resultat för tolv månader finns redovisade i en rapport. Resultaten finns presenterade utifrån målområdena i satsningens strategiska plan: En mer tillgänglig, säker, personcentrerad, kunskapsbaserad och jämlik vård.

Läs vidare

Sakkunnig

Eva Estling
Samordnare

Pressjour

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR